Avtroppende fylkesordfører Sonja Steen, ordfører Karianne Bråthen og fisker Stein Ronny Vornes etter kontraktinngåelsen.
Avtroppende fylkesordfører Sonja Steen, ordfører Karianne Bråthen og fisker Stein Ronny Vornes etter kontraktinngåelsen. Foto: Trond K. Johansen

Bladet Vesterålen mener | Framsynte arbeidsgivere

Norge må selv klare å utdanne hoder og hender til alle bransjer, heter det i dagens lederartikkel.

Fiskeren Stein Ronny Vornes på Myre har skrevet kontrakt med Nordland fylkeskommune der han tar ansvar for lærlingeplasser i framtida, som den første fiskeren i Nordland. I dag har rederiet Vornes Kystfiske AS to lærlinger på sine båter, og eieren har gode erfaringer med det så langt. Han ser selv på lærlingeordningen som viktig for å utvikle praktiske, faglige ferdigheter hos ungdom.

Mange elever faller fra under yrkesutdanning i videregående skole, og altfor få kommer så langt som til å begynne på læretida. En av årsakene er mangel på læreplasser i en rekke bransjer. Fiskerinæringa har høy gjennomsnittsalder og står i fare for å forgubbes dersom man ikke får inn unge krefter i rorhus og på dekk. Derfor er Vornes’ lærlingesatsing et eksempel til etterfølgelse i næringa for øvrig.

Lærlingeordningen er selvsagt viktig for rekruttering også utenfor fiskeriene. Mange yrkesfag læres i stor grad gjennom praksis, og med god veiledning i virkelige arbeidssituasjoner kan man sikre god kompetanse i framtida. Det trengs. Norge må selv klare å utdanne hoder og hender til alle bransjer, selv om vi etter alt å dømme også vil trenge utenlandsk arbeidskraft i en del yrker, fordi vi rett og slett ikke er mange nok.

Da er det viktig å ha framsynte arbeidsgivere som er villige til å gjøre det merarbeidet det måtte være å ta inn lærlinger, for i neste omgang å oppleve at man får mye igjen for det. De fleste erfarer at lærlingene etter ei tid blir et verdifullt tilskudd til arbeidsstokken, og mange får nettopp derfor tilbud om å fortsette i fast stilling når læretida er over.

Samtidig er det viktig at det offentlige legger godt til rette så det blir mest mulig attraktivt å opprette læreplasser, slik at terskelen blir lavest mulig. Samtidig må det selvsagt være ordninger som sikrer at lærlingene blir godt tatt vare på og får god faglig oppfølging, men det må skje på en smidig måte for den enkelte lærebedrift.

Mange kommuner er de seinere årene også blitt bevisst på betydningen av å ha læreplasser blant annet i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag. Når det i framtida kan bli stor knapphet på kvalifisert arbeidskraft, vil de som har tatt ungdom inn under sine vinger ha et stort fortrinn. Det må man håpe at stadig flere ser, både i fiskeriene og i andre bransjer.