Foto: Arkivfoto

Bladet Vesterålen mener | Mulighetene ligger her

Potensialet i å kunne komme ned i en times kjøretid mellom Sortland og Svolvær bør på ingen måte undervurderes, skriver vi i dagens lederartikkel.

I en samfunnsøkonomisk beregning av ulike alternativer for en ny stor flyplass i Vesterålen og Lofoten kommer ei mulig utbygging av Stokmarknes lufthavn kombinert med tunnel under Hadselfjorden dårligst ut av de tre som foreligger. Den vil kunne ha et trafikkgrunnlag på 330.000 passasjerer årlig, noe som vil gjøre det realistisk å få tre daglige avganger til Oslo, foruten seks-sju avganger på lokale ruter til Bodø og Tromsø. En stor flyplass på Leknes kommer bedre ut, selv om passasjertallet vil bli lavere. Også en ytterligere innkorting av veien til Evenes gir bedre samfunnsøkonomisk resultat.

Selv om det er gjort utredningsarbeid over lang tid, er det ennå flere ukjente faktorer. Hvor mye av dagens passasjerlekkasje fra Stokmarknes som skyldes at rutene her ikke er med i FOT-systemet, ville være nyttig å vite, og det er etterlyst svar på hvor stor passasjerlekkasjen er fra Skagen til Svolvær.

Dessuten er det stilt spørsmål ved framtida for sivil luftfart på Evenes. Flyselskapene har gjort det klart at økt turbulens fra en MPA-hangar vil gjøre flyplassen mindre attraktiv for dem. Samtidig er det ikke gitt klare svar på hvor stor kapasitet Evenes har for vekst i sivil trafikk når flystripa må deles med tre jagerfly og fem maritime overvåkningfly som skal bruke den på daglig basis. Det framstår som Avinor har vanntette skott mellom prosjektet som vurderer flyplasstrukturen i nordre Nordland og avdelinga som vurderer muligheter og begrensninger på Evenes. Det vil kunne gi et stort hull i beslutningsgrunnlaget. Dersom det skulle vise seg at den sivile luftfarten hemmes av militær trafikk på Evenes i framtida, vil nærheten til Evenes kunne vendes til en fordel for Skagen, i stedet for en ulempe, slik det framstilles per i dag.

Den ansvarlige for de samfunnsøkonomiske analysene påpeker overfor Bladet Vesterålen at også andre hensyn enn bare samfunnsøkonomi er viktige. Diskusjonen om å knytte Vesterålen og Lofoten tettere sammen med fergefri kryssing av Hadselfjorden har pågått i over 30 år. Vegvesenet peker på flere mulige effekter, som å skape et felles bo- og arbeidsmarked i det som da kan bli den mest befolkede regionen i Nord-Norge. Ikke minst kan det by på mange muligheter langs en akse fra Myre til Svolvær, via Sortland og Stokmarknes. En slik forbindelse vil også legge til rette for å skape en felles, tung næringsklynge innenfor sjømat.

Hålogalandsveien vil bli bygd. Den kommer til å bli et stort framskritt for eksportnæringene som retter seg mot togtransport fra Narvik, og også for nærheten til Evenes. Men det gir ingen grunn til å takke nei til nye forbedringer av veier og luftfart for vesterålingene. Derfor er det underlig å registrere den lunkne holdningen fra ordføreren i Sortland til utvikling av Skagen og en tettere forbindelse til Lofoten. Det vil kunne gi enda større muligheter for Sortland å ha en stor flyplass mindre enn 20 minutter unna, enn å ha Evenes innenfor en times rekkevidde. Og potensialet i å kunne komme ned i en times kjøretid mellom Sortland og Svolvær bør på ingen måte undervurderes. Her er de felles interessene i Vesterålen og Vågan langt større enn det som kom til uttrykk under Avinor og Vegvesenets orientering i Svolvær tirsdag.