Kilden: Her strømmer det ned fra Slåttnesfjellet. Foto: Hakan Sakalli

Bygdevannet

Bladet Vesterålen fortalte sist uke om satsingen Hadsel kommune har gjort i vannverket på Slottnes. Nye ledninger, pumper som gir solid trykk, filter og UV-anlegg gir de 19 abonnentene i bygda vann med samme kvalitet som i sentrumsområdene. Etter alt å dømme vil det bety at nye abonnenter kommer til.

Hver nordmann bruker i gjennomsnitt 200 liter vann hver dag. Ikke bare trenger både husholdninger og næringsliv reint drikkevann, men man må også ha vann til dyr, til reinhold, hygiene og klesvask.

I Vesterålen er det betydelige forskjeller på vannpolitikken mellom kommunene. Noen har hatt vannforsyning til distriktene høyt på agendaen i lang tid, slik som Bø.

Hadsel kommune har altså investert betydelig i vannforsyninga på Slottnes. Kommunen tok nylig over vannverket på Hennes etter at de lokale eierne og driverne langt på vei kastet kortene. Nå framstår også det som veldrevet og godt. Samtidig planlegges det ei større offentlig vannverksutbygging på Fiskebøl, med utgangspunkt i industri og næringsutvikling, men med store, positive ringvirkninger for folk i bygda. I tillegg kommer utbygging av kapasitet for tettstedene.

I Andøy er det i ferd med å bli alvor av vannverksutbyggingen for Forfjord og nabobygdene Medby og Fornes, som har vært ønsket lenge, blant annet på grunn av tilbakevendende problemer med harepest om våren.

I Sortland har Holmen fått kommunalt vann etter industrietableringa i området. Når Eidbukt får ta del i tilsvarende goder, er ikke klart. Og i Kvalsaukan venter man ennå, til tross for reiselivsbedriften som er blitt et trekkplaster.

Ved utbygging av kommunale vannverk i bygdene, bidrar hele kommunen solidarisk i form av økte vannavgifter. Det gjenspeiles i avgiftsnivået i de ulike kommunene. Sortland kommune hadde i fjor gebyrinntekter på 1.296 kroner målt per innbygger. Hadsel lå nesten like lavt, mens Bø har dobbelt så store gebyrinntekter som Sortland, med 2.634 kroner per innbygger. Det forteller blant annet noe om kostnadene ved å levere vann til områder med få abonnenter.

Tilgang til nok og reint vann er grunnleggende. Det sier sitt at en kåring i regi av British Medical Journal har kåret utbyggingen av moderne vann- og avløpsnett til det viktigste medisinske bidraget til helse i verden siden 1840. Derfor er utbygging av kommunalt vann til bygdene god distriktspolitikk og utviklingsarbeid. Mye godt kan utrettes med andre virkemidler til distriktene, men det enkleste – eller det grunnleggende – er ofte det beste.