De blir ikke kvitt hverandre

Andøya: Her er både Andøya Space Center og viktige fiskefelt. To næringer må finne ut hvordan de skal leve sammen og ta nødvendig hensyn til hverandre.

I mai meldte regjeringa at den vil bruke inntil 365 millioner kroner for å etablere en base for oppskyting av småsatellitter i Børvågen. Det var nøkkelen til etablering av Andøya Spaceport, som mange hadde ventet lenge på. I slutten av juli kom de første 26 millionene, som skal til for den forberedende prosjektfasen for Andøya Spaceport. Selskapet planlegger å starte arbeidet med å etablere basen i november.

Andøya har både naturgitte fortrinn og et allerede sterkt kompetansemiljø som ligger til grunn. Utsiktene til nye arbeidsplasser er store og etterlengtet for et samfunn som allerede rammes hardt av vedtaket om å legge ned Forsvarets flystasjon på Andenes.

Men det finnes knapt noen gladnyhet uten bivirkninger. Fiskefeltene utenfor Andøy er viktige, både torskefisket i vintermånedene og blåkveitefisket på sommeren. Både lokale fiskere og tilreisende flåte henter betydelige verdier her.

For hver oppskyting stenges fiskefeltene utenfor Andøya inntil faren er over. Den nye basen vil føre til flere oppskytinger og flere dager med arbeidsforbud og tapte inntekter for fiskerne. Både satellittbase og fiskere må ha godt vær for å være operative, og når raketter og satellitter skytes opp, tvinges altså fiskerne på land.

Begge parter må innse at de ikke kommer utenom sameksistens.

Samtidig har staten krevd at Andøya Space Center legger fram en plan som blant annet sikrer at fiskerinæringas interesser blir forsvarlig ivaretatt. Det er en betingelse for videre finansiering. Her skal fiskeriorganisasjonene konsulteres. Så langt har ikke Nordland fylkes fiskarlag sett noe forslag til plan som kan sikre deres interesser. Fiskarlaget understreker at en slik plan må behandles grundig i organisasjonen. Dermed kan det se ut som tida fram mot november blir knapp.

Direktør ved Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen, har forsikret at man ønsker dialog og samarbeid med fiskerne og deres organisasjoner. Det er viktig.

Fiskeriene har lang historie utenfor Andøya, de skaper store verdier og lokal aktivitet. Ved motsetninger mellom dem og andre næringsinteresser, er det ikke på noen måte gitt at de skal vike. Tvert imot har næringsministeren prisverdig satt som betingelse at deres interesser skal ivaretas på forsvarlig vis. Det må Andøya Space Center ikke ta lett på. Samtidig er det ikke til å komme utenom for fiskerinæringa at satellittbasen er et stort nasjonalt løft.

Begge parter må innse at de ikke kommer utenom sameksistens. De blir ikke kvitt hverandre. Da er det fornuftig å gjøre det man kan for å se den andre parten, og man ville være tjent med å skape en nær og god forbindelse så snart som mulig.