Dem som kjøpte fiskekort ble ikke gjort oppmerksom på at dem ikke kunne fiske laks slik dem alltid har gjort

Av: Robert A. Hansen, Fiskfjord

Som største andelseier i Fiskfjordvassdraget møtte ordføreren i Hadsel i årsmøtet til Fiskfjord Fiske-sameie (FFS) hvor hun parkerte landbruksrådgiveren og ignorerte teknisk etat/landbruksforvaltningens anbefalinger til ny styreleder i FFS.

Vanligvis har det vært folk fra teknisk etat som har stilt opp for kommunen i årsmøtene, og i år møtte en erfarende rådgiver fra landbruksforvaltningen, men like etter at møtet var satt, dukket også ordføreren opp, og overtok deretter regien.

Som andelseier i vassdraget er jeg opptatt av at fiskeressursene forvaltes på en bærekraftig måte og at styret i FFS innretter seg etter vedtektene og regelverket, men beklageligvis har dem i flere år gått sine egne veier og kun konsentrert seg om tilrettelegging av ulike innretninger på land for å tiltrekke seg fiskere og andre besøkende, som definitivt ikke gavner den truede villaksbestanden i Førstevannet, da økt uttak er uforenelig med bærekraftig forvaltning.

Iht. fangstrapportene fra 2003 - 2020 har fangsten av villaks i gjennomsnitt ligget på rundt 30 individer per sesong, men da Miljødirektoratet i 2021 innførte fangstforbudet, ble det kun rapportert 10 stk.

Forutsatt at fangstrapportene er til å stole på, er det åpenbart at villaksbestanden er marginal, og at fangstforbudet både var riktig og viktig for å berge det lille som er igjen av den.

Ved åpningen av sesongen i 2021, valgte styret å trenere informasjonen om forbudet og endringene i fiskereglene, noe som er i strid med vedtektene. Helt fra laget ble stiftet i 2003 har det alltid foran nye sesonger blitt satt opp detaljert informasjon om fiskeregler og annen informasjon i forvaltningssammenheng på sameiets infotavler og ved annonser i lokalavisene.

Konsekvensene av at denne viktige informasjonen uteble, førte til at dem som kjøpte fiskekort ikke ble gjort oppmerksom på at dem ikke kunne fiske laks slik dem alltid har gjort. Når infoen endelig kom opp på tavlene i slutten av sesongen (2. august) var det noen som hadde kjøpt sesongkort som følte seg lurt ved å ha betalt for en «vare» som i ettertid viste seg å ha vesentlige begrensninger enn forventet.

Ifølge regnskapet ble det refundert fiskekort for kr 2.500 kroner – noe som kunne ha vært unngått dersom informasjonsplikten var blitt overholdt. Ellers reagerte noen over at dem ble forledet til å begå regelbrudd.

Som sak til årsmøtet sendt jeg den 22 mars ett brev til styrelederen i FFS med kopi bl.a. til ordføreren, hvor jeg tok opp flere forhold som jeg mente gikk i feil retning, bl.a. at godtgjørelser til styret og oppsynet iht. regnskapet utgjorde 60 prosent av inntektene i 2021, og at dem i budsjettet for 2022. var økt til 71 prosent. Ellers henviste jeg til de store driftsunderskuddene som er i ferd med å spise opp lagets egenkapital.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg trodde ordføreren kom for å rydde opp, men tvert imot kom hun for å gi det sittende regimet fornyet tillit. Saker jeg og andre har tatt opp med styrelederen har vi ofte måtte etterlyse svar på, og fortsatt har han ikke svart på:

Hvorfor den siste gapahuken ikke ble bygd der den var planlagt, men i stedet i et om-råde hvor det er forbudt å fiske. Skyldes det f.eks. at et ultimatum ble stilt? Uansett kommer vi nok ikke til å få svar på dette spørsmålet.

Hvorfor sameiere nektes innsyn i regnskaps bilagene. Heller ikke det vil vi komme til få svar på.

Hemmeligholdelse fører ofte til mistillit, og bruk av hersketeknikker som for eksempel:

«det orker jeg ikke å svare deg på» eller «jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte av dine spørsmål» Overkjøring er slett ikke greit, og derfor agerer vi, og dersom styret betrakter oss som utfordrende, så har det sine forklaringer.

Utvilsomt var ordføreren uforberedt da hun kom, noe som ble bekreftet da hun underveis i møtet opplyste at brevet fra meg var ukjent for henne. I 2019 ble kommunen orientert om at daværende styreleder ønsket å fratre, og en kommunalt ansatt bosatt på Hadsel innland mottok derfor en skriftlig anmodning om å stille til valg som styreleder, men av forskjellige årsaker passet det ikke da.

I årsberetning for 2021 fremgikk det at hele styret var på valg, men fordi styret unnlot å informere om valgkomiteens forslag på nye styremedlemmer, ønsket den ansatte nå stille seg til rådighet for kommunen.

Med statlig bevis fra sitt hjemland på å ha gjennomgått kurs i fiskeforvaltning, og en genuin interesse for å bevare villaksen, ble vedkommende funnet kapabel av sine ledere til å være kommunens representant og ny styreleder i FFS, og ble derfor oppfordret til å presentere seg i årsmøtet.

Med medbrakt e-post fra daværende varaordfører, møtte vedkommende sammen med landbruksrådgiveren, og fordi det ble reist tvil om gyldigheten og innholdet i den, ble det i sin helhet lest opp – og dermed ble også ordføreren gjort kjent med teknisk etat/ landbruksforvaltningens anbefalinger.

Før voteringen av budsjettforslaget for 2022 med et underskudd på 31.500, la jeg på vegne av dem jeg representerte fram et revidert forslag med et overskudd på 7.000, men det ville ordføreren ikke slutte seg til, da hun mente det både var viktig og riktig å bruke deler av underskuddet til klopping slik at fiskerne og andre kunne gå tørrskodd langs vannkanten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tilrettelegging er vel og bra, men forvaltning av fiskeressursene handler ikke om bygging av gapahuker og klopplegging, men det virket som at ordføreren var godt fornøyd med styrets prioriteringer og pengebruk.

Når jeg tok meg bryet med å skrive et langt brev hvor jeg satte ord på en del forhold som både er kritikkverdige og lite bærekraftig, samt at et styre på fem personer i årevis har misforstått sine oppgaver, er det beklagelig at ordføreren ikke satte seg inn i brevets innhold før hun kom for å gi dem fornyet tillit. Forhåpentligvis vil fangstforbudet føre til færre besøk og uttak, slik at villlaksbestanden ikke blir utryddet, slik situasjonen var i ferd med å bli før sameiet ble stiftet.

For å sitere det forslitte utsagnet fra noe politikere; «så føler jeg meg trygg på» at det gjenvalgte styret ikke kommer til å gjennomføre reelle forvaltningstiltak som vil sikre en bærekraftig fiskeforvaltning, men så lenge det er penger på kontoen til honorarer vil dem nok klamre seg til sine taburetter. Iht. vedtektene skal en valgkomite på tre personer komme med forslag på nye kandidater til styret, men slike formaliteter hopper man over i FFS. Jo færre man har å konkurrere mot, jo lettere blir det å bli gjenvalgt, noe som ble resultatet ved årets valg.

De fleste som deltok i årsmøtet var hhv. tidligere styre og varamedlemmer, og disse hadde strategien klar, og ved stor hjelp av ordføreren ble det gjennomført et svært udemokratisk valg hvor det sittende styret nominerte og valgte seg selv.

I et sameie er det særdeles viktig med åpne og demokratiske prosesser, men slike ryddigheter har dårlige kår i FFS. Ekstra begredelig var det at ordføreren ved valget overså en kompetent kandidat til fordel for en som allerede i 2019 ga beskjed om at han ville trekke seg som leder.

Utvilsomt har ordføreren spolert muligheten for comeback fra en som gjerne ønsket å stille seg til disposisjon for å ivareta kommunens interesser i FFS.