Myre skole: Nå er det om å gjøre å arbeide seg ut av elendigheta. Foto: Svein Arne Nilsen

Det handler om barna

Et tilsyn med skolene i Øksnes har avdekket ei rekke regelbrudd, særlig ved Myre skole. Essensen er at ledelsen ikke har klart å sikre et godt skolemiljø og at elever som henger etter, ikke blir oppdaget og får tilbudet de trenger. Rapporten forteller om negativt syn på elevene i personalet, og på den andre sida om vold fra elever mot ansatte. Det går fram at foresatte og elever ikke er blitt hørt eller har fått mulighet til medvirkning, at skolehverdagen preges av stygt språk, og at de ansatte mangler felles regler og felles terskler for når de skal gripe inn.

Fra før er det kjent at elevene i kommunen har svake resultater i lesing og regning, og høye tall for mobbing.

Flomlyset kan gjøre vondt, men det er også nødvendig for å kunne se hvor man skal svinge vasketua

Både lærere og foresatte har tatt opp flere av disse problemene gjennom våren, og kommunen sier den har tatt tak i situasjonen. Nå er man i gang med å fylle opp stillingene etter både rektor og andre ansatte som slutter, og oppvekstsjef Remi Vangen er samtidig opptatt av at skolen nå trenger framsnakking. Samtidig har han slått fast at tilsynsrapporten fra statsforvalteren er et godt bidrag til å gjøre Øksnes-skolen bedre.

Flomlyset kan gjøre vondt, men det er også nødvendig for å kunne se hvor man skal svinge vasketua. Så gjelder det å ikke grave seg ned i elendigheta, men arbeide seg ut av den. Der er Øksnes kommune akkurat nå, ifølge oppvekstsjefen.

Det er å håpe at kommunen og skolen lykkes i å bygge bedre kvalitet i skolen, få bukt med mobbing og miljøproblemer, og gi god hjelp til elever som står i fare for å bli hengende etter. Målet er jo at barn og unge også her skal få de beste forutsetningene for å klare seg i livet.

Elever, ansatte og foresatte på Myre skole kan trenge en ny start. Det kan også innebære å se med nytt blikk på helheten. Myre skole har ifølge lærere plassproblemer etter at Sommarøy skole ble lagt ned, også etter at man har brukt betydelige midler på moduler, og elevene har så små utearealer at de har vært nødt til å ha friminutt i puljer.

Samtidig står altså skolebygget på Sommarøya, og lederen i foreldrenes arbeidsutvalg har ytret ønsker om at deler av elevmassen skal flytte tilbake til den nedlagte skolen. Som en del av en større prosess, bør Øksnes kommune også være åpen for å revurdere bruken av Sommarøy skole. Bedre plass løser ikke alle utfordringer, men trangboddhet kan forsterke problemer.

I Øksnes-skolen kan det være nyttig å snu alle steiner nå, så lenge det handler om barnas beste.