Fylkesveg 82: En av mange vegstrekninger som ikke får tilstrekkelig vedlikehold.

Døden på fylkesveiene

Av: Børre Skiaker – KNA (Kongelig Norsk Automobilklub)

I Norge er risikoen for å havne i en alvorlig trafikkulykke 80 % høyere dersom du kjører på en fylkesvei. Det kan vi ikke akseptere. Mer må gjøres, og vi må begynne med mangelen på sammenheng mellom bevilgninger og mål for trafikksikkerhet i Nasjonal Transportplan.

En nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken er viktig og riktig. En målsetting om halvering av antall alvorlige ulykker innen 2030 er et naturlig skritt i riktig retning. Det er imidlertid foruroligende at den åpenbare sammenhengen mellom trafikkfarlige fylkesveier og trafikksikkerhet ikke gjenspeiles i nasjonal transportplan. Det er rett og slett ikke mulig å oppnå målet om en kraftig nedgang i antall alvorlige ulykker, dersom ikke satsningen på fylkesveier økes betydelig.

Fylkesveiene er selve fundamentet for vår mobilitetsevne i hverdagen. For mange er fylkesveiene helt avgjørende for å kunne delta i samfunnet, og det er ikke alle forunt å ha gode kollektivforbindelser eller å kunne ta sykkelen til avtaler og tjenestetilbud. Det er dessverre også fylkesveiene som er i dårligst forfatning, og som utgjør den største risikoen for å havne i en trafikkulykke.

Etterslepet på fylkesveinettet er beregnet til mellom 50 og 70 milliarder. Underfinansieringen på drift- og vedlikehold av fylkesveinettet er på 2,4 milliarder årlig. Nasjonal transportplan er langt unna å oppgradere fylkesveinettet til akseptabel standard. Det er vanskelig å se hvordan vi, med foreslått nasjonal transportplan, skal nå målet om en halvering av antall trafikkulykker innen 2030.

Fylkesveiene er et forsømt område, med et akutt behov for oppgradering og vedlikehold. Ambisjonene i nasjonal transportplan er for svake, og Stortinget må sørge for at bevilgningene økes betydelig. Bare slik kan vi nå målet om en halvering av alvorlig skadde og drepte i trafikken. Politikere kan ikke slippe unna med fine visjoner og festtaler om trafikksikkerhet, de må også gjøre jobben.