Fredag morgen skal ferga mellom Melbu og Fiskebøl gå som normalt igjen.

Et kraftig varsko

Hadsel kommune har samlet innspill fra næringsliv, lag og foreninger, privatpersoner og andre, etter at Nordland fylkeskommune før jul foreslo endringer i fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl.

Mandag kom formannskapet med sin uttalelse, som tar opp i seg det store engasjementet fra mange berørte parter. Her er man samstemt både blant industribedrifter, teknologibedrifter i vekst, kulturaktører og offentlige tjenester blant annet i helse og velferd: Forbindelsen mellom Vesterålen og Lofoten skjer også etter Lofast i stor grad over Hadselfjorden, og de tette bandene mellom regionene er ikke bare historiske.

Endringer som fører til at trafikkflyten over fjorden ikke lenger er funksjonell, kan skape helt uforholdsmessige virkninger.

Reaksjonene tyder på at Nordland fylkeskommune ikke var klar over de store følgene det ville få å fjerne mellom en tredel og halvparten av alle de ukentlige avgangene. Melbu - Fiskebøl vever to viktige regioner sammen – i tillegg til å holde Hadsel kommune sammen. Signalene er tydelige: Endringer som fører til at trafikkflyten over fjorden ikke lenger er funksjonell, kan skape helt uforholdsmessige virkninger i pasientstrømmer og struktur i sykehusene, kommunestruktur, utflagging av bedrifter og kulturell utarming.

Samtidig som det er stor økonomisk og kulturell tyngde i dagens forbindelser, har både Vesterålen og Lofoten store utfordringer med folketall og rekruttering av arbeidskraft. De fleste med generell interesse for samfunnsutvikling, veit hvor viktig infrastruktur og kommunikasjon er for å skape attraktive og gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det er også derfor Avinor og Statens Vegvesen i flere år har arbeidet med å utvikle forbindelsen over Hadselfjorden og etablere en ny stor flyplass. Vegvesenet har gjort det klart at dette området peker seg ut i hele landet med potensial for ny samfunnsutvikling dersom man tar nye grep om kommunikasjonene.

Det vil være uansvarlig i en målestokk vi knapt har sett hos oss, dersom Nordland fylkeskommune lukker øynene for disse realitetene og setter kommunikasjonene flere tiår tilbake. Da vil fylkesrådet langt på vei ha abdisert som utviklingsaktør i nordre Nordland.