Arne R. Hole

Flytte Fiskeridirektoratets ressursavdeling til Bø i Vesterålen

Av: Arne R Hole, Bø Sv

Fiskeridirektoratet arbeider nå med et forslag om å omorganisere seg selv ved å legge ned regionene. Det vil si at alle de fem regionkontorene med 19 kontorsteder over hele landet legges ned, og all makt skal samles i Bergen.

Når direktoratet på denne måten setter seg selv i spill, foreslår Bø SV at man heller deler opp direktoratet, og legger de delene av direktoratet som har det overordna ansvaret for fiskeriene – Ressursavdelingen og FMC (Fisheries Monitoring Center) – til kjerneområdet for fiskeriene, samtidig som man beholder regionene og regionenes kontorsteder.

Bakgrunn om direktoratet

(Alle opplysninger i det etterfølgende er hentet fra Fiskeridirektoratet sine egne nettsider.)

Fiskeridirektoratets hovedkontor ligger i Bergen, og det fra tid til annen er det fra forskjellig hold reist spørsmål om det vil være mer hensiktsmessig at direktoratet ligger mer i sentrum for de største fiskeriene – altså i Nord-Norge.

Fiskeridirektoratet er organisert i avdelinger, som altså alle ligger i Bergen, og i alt fem regioner med til sammen 19 kontorer rundt i hele landet.

Regionene driver operasjonelt arbeid, slik som tilsyn og kontroll av fiskeri- og oppdrettsnæringen. Båtene i sjøtjeneste sør og nord har oppdrag langs hele norskekysten. Eksempler på arbeidsoppgaver er vårtorskefisket, fritidsfiske, hummerkontroll og havbrukskontroller. Båtene er spesielt egnet for å ferdes innaskjærs og mannskapet om bord har derfor mye kontakt med lokalbefolkningen langs hele kysten.

Regionene fører også opplysninger i registrene, deriblant fiskermanntallet, og behandler søknader om blant annet ervervstillatelser og deltakeradgang. De ansatte i regionene er mye ute i næringene og møter folk på merd- eller kaikanten. De veileder også folk i næringen med å tolke regelverket.

Regionenes ansatte deltar aktivt i arbeidet med kystsoneplaner, spørsmål knyttet til arealbruk og overvåking av fiskeriene.

Regionenes oppgaver varierer en god del fra nord til sør, i sør er mange problemstillinger knyttet til areal og fritidsfiske mens det i nord er flere oppgaver knyttet til tradisjonelt fiskeri. Blant annet ligger Overvåkningstjenesten for fiskefelt under region Nord og de deltar aktivt i overvåking og kontroll av fiskeriene i norsk sone.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På områder der regionene gjør vedtak, er Fiskeridirektoratets hovedkontor klageinstans. I Bergen er direktoratet delt inn i fem avdelinger. Der er Resurssavdelinga, Kyst- og havbruksavdelingen med arealseksjonen, tildelingsseksjonen, tilsyns- og miljøseksjonen og tilsynsutviklingsseksjonen. Administrasjonsavdelingen med administrasjonsseksjonen, økonomiseksjonen og dokumentsenteret. Statistikkavdelingen med analyse- og formidlingsseksjonen og norsk FMC. Og til slutt IT-avdelingen med systemseksjonen og teknisk seksjon.

Ressursavdelinga

Avdelingens ansatte regulerer og kontrollerer fiskeriene, og de arbeider i skjæringspunktet mellom næringsutvikling og miljøvern for at fiskeriene skal gi mat og inntekter også i fremtiden. Avdelingen deltar også i forhandlinger med andre land, særlig er Russland og EU viktige samarbeidspartnere for Norge. Den representerer også Norge i internasjonale fiskeriorganisasjoner.

Ressursavdelingen er delt opp i fire ulike seksjoner, kontrollseksjonen, reguleringsseksjonen, fartøy- og deltakerseksjonen og utviklingsseksjonen.

Kontrollseksjonen

Har faglig ansvar for norsk ressurskontroll. Seksjonen utarbeider og følger opp den nasjonale strategiske risikovurderingen, har ansvar for regelverk om landing av fisk, koordinerer tverretatlig samarbeid om kontroll og følger opp bilaterale kontrollavtaler og internasjonalt kontrollsamarbeid.

Reguleringsseksjonen

utarbeider blant annet forskrifter som på kort varsel stenger og åpner fiskerier i norske farvann. De ansatte deltar i utviklingen av nye forskrifter og lover som blir endelig vedtatt av Fiskeri- og kystdepartementet. De deltar også i forhandlinger om kvoter i Norge og internasjonalt.

Fartøy- og deltakerseksjonen

Seksjonens kjerneoppgaver omfatter retten til å drive fiske og fangst med fiskefartøy, herunder behandling av ervervsløyver, konsesjoner og deltakeradganger.

Utviklingsseksjonen

arbeider med forvaltningsplaner for norske havområder, konkurrerende bruk av havet, areal- og verneplaner og i utviklingen av mer effektive og miljøvennlige fangstredskap. Den leder også forskningstokt og opprydning av tapte redskap.

FMC (Fisheries Monitoring Center)

Fisheries Monitoring Centre, norsk FMC er bemannet hele døgnet. Herfra opereres satellittovervåkingen av fiskeflåten og kvotekontroll av utenlandske fiskefartøy gjennom fangstrapportering.

Posisjonsrapportering eller sporing av et fartøy innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst en gang hver time til fiskerimyndighetene.

Flaggstaten, det vil si det landet der fartøyet er registrert, har ansvar for å videresende posisjonsrapporter til kyststatens fiskerimyndigheter. For eksempel skal altså spanske fiskerimyndigheter sende beskjed til norsk FMC når et spansk fartøy oppholder seg i norsk farvann.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Opplysningene som kommer inn til FMC brukes blant annet til å avgjøre hvor på havet og i hvilke fiskerier det er mest hensiktsmessig å utføre kontroller.

Bø SV ber kommunestyret gjøre følgende vedtak:

Bø kommunestyre ber administrasjonen og ordføreren å arbeide for å flytte Fiskeridirektoratets ressursavdeling og FMC – Fisheries Monitoring Centre til Bø. Direktoratet foreslår selv å legge ned regionene og samle all myndighet ved hovedkontoret i Bergen. Forvaltningen av fiskeressursene og fiskeriene er viktig for kystsamfunnene, og det er derfor viktig at regionene med sine kontorsteder beholdes, samtidig som det er viktig at ressursstyring og -kontroll plasseres i nær kontakt med næringen og næringsaktørene. Det får man best til ved å plassere denne delen av direktoratet til et fiskeridistrikt i den landsdelen hvor en overveiende del av fiskeriene foregår.