Fylkesvei 82, her nord for Sortlandsbrua. (Arkivfoto)

Forsømte veier trenger mer

Veien mellom Sortland og Risøyhamn skal utbedres for 300 millioner kroner i løpet av de nærmeste ti årene. I løpet av den samme perioden skal det også gjøres nye arbeider for 200 millioner kroner på fylkesvei 821 mellom Frøskelandsfjellet og Myre.

Det ligger inne i forslaget til regional transportplan som Nordland fylkesting skal behandle i juni. Den vil legge føringene for de neste ti årene.

Fylkesvei 82 har fått ei fin oppgradering mellom Hognfjorden og Maurnes. Men veien videre har ventet, og det er på høy tid at folk og bedrifter som bruker veien får fortsettelsen.

Likeledes har Nordland fylkeskommune begynt på den viktige jobben med Øksnes-veien og Frøskelandsfjellet, med å utvide bredden flere steder mellom Frøskeland og Steinlandsfjorden. Det gjenstår bare så mye.

Veiene er ennå smale på begge strekningene, og de er begge preget av uoversiktlige områder med vanskelige svinger. Når veilegemet i tillegg i stor grad er sundknust, er summen at både framkommelighet og trafikksikkerhet er langt unna standarden vi bør forvente i Norge.

Det er nesten til å bli religiøs av tanken på at det ikke skjer flere ulykker her.

Den ene av de to veiene er selve livslinja mellom den tyngste fiskerikommunen i distriktet og omverdenen. Den andre er eneste forbindelse mellom den nest største fiskerikommunen, som nå også opplever store satsinger på oppdrett og på basen for satellittoppskyting, med alt de vil føre med seg av transport i årene som kommer. Foruten all jobbpendling og annen persontrafikk som skjer her, har begge strekningene betydelig yrkestrafikk, fra tunge, høye og store fisketrailere til utrykningskjøretøy. Mange ganger må store biler langt ut på veiskulderen i møte med andre, og det er nesten til å bli religiøs av tanken på at det ikke skjer flere ulykker her.

Etterslepet er stort, og veistandarden tilhører en annen tid. Det er gledelig at Nordland fylkeskommune prioriterer disse to veistrekningene i transportplanen, men vi har ikke tid til å vente. Veiene må få sin standardheving tidligst mulig i den nye planperioden på ti år.

De to planlagte utbedringsprosjektene er viktige og vil gi viktige utbedringer. Det blir en god fortsettelse på det som er gjort, men det er ikke nok til å komme i mål. Arbeidet for bedre fylkesveier i Vesterålen må fortsette.