Innlandet: Trude Lind (Sp) vil ha fullverdig skole og barnehage på Innlandet. Foto: Tor Johannes Jensen

Hadsel Senterparti vil ha en fullverdig skole og barnehage på Hadsel Innland

Av: Kate Adolfsen-Trabelsi, gruppeleder, og Trude Lind, leder Hadsel Senterparti

Hadsel Senterparti ønsker å videreføre et offentlig barnehagetilbud og 1–7 skole på Hadsel Innland. Vi ønsker tidsriktige og moderne lokaler og uteområde, som fremmer læring, mestring og trivsel.

Skolebygget på Hadsel Innland har vært grundig undersøkt av fagfolk i flere omganger. Kommuneoverlegen kan på bakgrunn av rapportene ikke dispensere fra kravene om miljørettet helsevern, og skolen har bare godkjenning ut sommeren 2022. Derfor må vi finne alternativer for skolebygg og barnehage. Valget står mellom å bygge ny skole eller bruke ledige lokaler i kommunens formålsbygg, som er i god stand og har blitt godt vedlikeholdt. Vi ønsker at gymsal og basseng fortsatt blir tilgjengelig for bruk slik som i dag.

For å kunne ta et valg, må kostnader til hvert av skolealternativene foreligge. Både investerings- og driftskostnader må vurderes. SP vil ikke konkludere før kommunedirektøren har lagt fram sine kostnadsberegninger og medvirkningsprosess gjennomført. Finansiering må være på plass før vedtak fattes. Alle alternativene må være utredet før vi gjør vårt valg.

Hadsel Sp stiller seg undrende til at andre politiske partier offisielt har sagt at de vedtar bygging av ny skole, uten at økonomiske og planmessige utredninger foreligger.

Politikerne er valgt for å styre kommunens økonomi etter prioriterte behov. Fellesskapets ressurser skal forvaltes på best mulig måte. I alternativet med bruk av ledige lokaler er det fullt mulig å få til gode løsninger, både for barnehage- og 1–7-skole. Nybygd skole vil alltid være et foretrukket alternativ. Likevel må ferdig utredede alternativer med kostnadsanslag foreligge, før vi tar et valg. Vi vil ikke være med på å gjøre vedtak på skolebygg på Hadsel Innland med kostnader langt ut over det som innfrir dagens og nærmeste fremtids behov. Vi må til enhver tid gjøre prioriteringer på hvordan vi bruker de midler vi har til rådighet, til å skape et best mulig tjenestetilbud i hele Hadsel.

Hadsel Sp vil ha barnehage og skole på Hadsel Innland. Vi ønsker også å legge til rette for at det skapes arbeidsplasser i bygdene i kommunen vår, også på Hadsel Innland. Private arbeidsplasser gir tilflytting og grunnlag for offentlige investeringer. Den fantastiske satsingen på Kvitnes hovedgård og verdiskapningen ved Gullkista inspirerer. Satsing i privat næringsliv vil få enda flere unge til å etablere seg og skape vekst på Innlandet. Næringsutvikling og offentlig satsing går hand i hand.