Vi som bor i Hadselhamn vet at du har fulgt Brattåsen-saken. Den har pågått lenge og er vanskelig for mange. Slik vi ser det, har forarbeidet til reguleringsplan HØ9 ikke vært tilfredsstillende. Kommuneplanlegger Hans Chr. Haakonsen sier i en mail til beboerne i Hadselhamn v/Annbjørg Sørbø (27.08.15) blant annet dette: (...) Det er ikke forsvarlig å legge frem planforslaget slik det foreligger i dag, fordi sentrale spørsmål ikke er avklart (...) Det som foreligger i planforslaget, er ikke håndgripelig nok.

Beboerne i Hadselhamn har levert sine innsigelser til reguleringsplan HØ9, påpekt feil og mangler ved Asplan Viaks imøtegåelse av disse, og vi har besvart en undersøkelse vedrørende helsekonsekvenser. Nedenfor følger fem punkter vi håper du som politiker vil ta hensyn til når du og ditt parti skal behandle reguleringsplan HØ9 i kommunestyret.

1) Den støyen som plager oss mest, kommer fra boring og lemping av sprengningsmasse oppe i høyden. Det er nemlig slik at «Aktiviteter som boring, sprenging og gravemaskiner som jobber høyden har liten/ingen effekt av jordvollen» og «(at) arbeid over 30 meter i høyden ikke kan påvirkes.»

Støyberegningene Cowi har gjort av boring, viser at gjennomsnittsverdiene ligger uhyggelig nær tillatte grenseverdier for flere av boligene. De to som rammes hardest, ligger henholdsvis kun 0,36 prosent og 3,3 prosent under tillatt grenseverdi. Støymålinger ved lemping av steinmasse har aldri vært beregnet.

Boring foregår ifølge Asplan Viak cirka 25 dager i året. Dersom tallet tar utgangspunkt i at arbeidet pågår fra 07.00 til 23.00, slik tilfellet oftest var i 2014, er de 25 dagene det samme som 50 «normalarbeidsdager» (07.00 til 16.00). Videre sies det ingenting om hvor mange dager graving/lemping av steinmasse etter sprenging pågår. Vi vil anta at dette tallet er omtrent det samme som ved boring. I så fall er antall dager med boring + lemping oppe i 100 «normalarbeidsdager».

2) På et møte mellom beboere i Hadselhamn og politikerne i kommunen den 25. august 2015 uttalte daværende ordfører Freiberg (her sitert fritt etter hukommelsen): Hadsel kommune kommer i en svært vanskelig stilling overfor Hadsel Maskin, som har investert mange millioner, dersom reguleringsplan HØ9 ikke vedtas i kommunestyret.

Beboerne i Hadselhamn forstår ikke på hvilken måte kommunen skulle kunne komme i en vanskelig situasjon overfor Hadsel Maskin ettersom reguleringsplan HØ9 på daværende tidspunkt ikke hadde vært behandlet i kommunestyret.

Følgende uttalelse fra Espen Jenssen til VA den 27.04.2013 underbygger vår undring: «For at det skulle kunne være driftsverdig, måtte det kunne drives i flere år, og ikke bare til 2009 som det blir hevdet. For at vi skulle investere i massetaket, så måtte vi være sikre på at vi kunne ha det i mange år fremover.»

Kan det være slik at Hadsel Maskin er blitt lovet trygt å kunne fortsette sitt virke fordi man tok for gitt at reguleringsplan HØ9 ville bli godkjent?

3) Ifølge informasjon vi har innhentet, er det Bulldozer Maskinlag AS, Sortland, som eier maskinene som benyttes i Brattåsen. Disse maskinene brukes også andre steder. Om Brattåsen stenges, vil maskinene altså likevel være i bruk. Om nødvendig kan de selges. Menneskene som er bosatt i Hadselhamn, kan ikke selges. Og våre eiendommer, som til sammen uten tvil er verdt mye mer enn de millionene som er investert i Brattåsen, vil miste sin verdi dersom driften i åsen fortsetter, og vi må følgelig vurdere å gå til erstatningssøksmål.

Eiendomsmekler Per Elvenes i DNB skriver følgende i mail til oss den 30.09.15: «Dersom aktiviteten blir som planlagt vil jeg tro at muligheten for å få solgt eiendommer som blir utsatt for støy og støvplager blir lik null. Svært få ønsker å bosette seg i et område hvor en kan påregne å få redusert livs- og bokvaliteten betydelig.»

4) Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har klassifisert Brattåsen masseuttak som «meget viktig» (se reguleringsplan HØ9). Vi kontaktet NGU høsten 2015, og fikk da vite at Brattåsen klassifiseres som meget viktig for lokal forsyning, hovedsaklig for at det er drift der (...).

Vi stilte så NGU følgende spørsmål: Dersom plasseringen av et masseuttak skaper uutholdelige tilstander for tilgrensende eiendommer og menneskene som bor der (støy, støv, estetisk med mer), kan da NGU gå inn for søk og plassering av masseuttak i et annet, men hittil uberørt område, der naboer ikke rammes?

Eyolf Erichsen, NGU, svarer: «NGU utfører kun på forespørsel mer omfattende undersøkelser der eventuelle nye områder kartlegges nærmere. Som regel utføres dette i form av samarbeidsprosjekt med fylke/kommune/private aktører.»

Vi konkluderer som følger: NGU motsetter seg (altså) ikke uttak andre steder. Det er følgelig mulig å bruke NGU til kartlegging av alternativ plassering av masseuttak.

Hadsel kommune trenger masse – den er det mulig å skaffe annetsteds fra. Utredningen vedrørende alternative masseuttak som er gjort av Hadsel Maskin, anser vi som uakseptabel. Hadsel Maskin har overhodet ikke undersøkt muligheten for å åpne et nytt uttak. Det bør gjøres et grundigere utredningsarbeid, om mulig i samarbeid med NGU, og det bør innhentes priser for kjøp av masse fra flere ulike foretak i regionen, av aktør som ikke har næringsinteresser knyttet til Brattåsen.

5) At Brattåsen i det hele tatt er i drift, er for oss et mysterium. V viser til følgende: Den 25.10.2001 ble det i planutvalget gjort følgende vedtak: «Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealdel til kommuneplanen innvilges for et tidsrom på fire år inkludert oppryddingsperiode, jamfør plan- og bygningslovens paragraf 7 (...). Det skal utarbeides driftsplan (etter mal som gjelder i kommuneplanens arealdel) som blant annet skal dokumentere hvordan avslutningen skal skje innen 01.11.2005. (...)

En slik driftsplan ble utarbeidet av Bygg og Anleggsplan AS og forelå per 22.11.2004. Den 31.12.2004 ble Brattåsen Maskin AS solgt til Hadsel Maskin AS, og sistnevnte skulle stå for gjenlegging og opprydding over en fireårsperiode, altså innen 31.12.2008. Dette ble ikke gjort.

Vi som bor i Hadselhamn, er som folk flest. Her er unge og gamle, den yngste er nettopp født, den eldste nærmer seg 80, her er yrkesaktive og pensjonister, syke og friske. Vi har levd våre liv i Hadsel kommune, og som så mange andre vært aktive samfunnsborgere; gått på jobb, deltatt i ulike aktiviteter, tatt hånd om hjem og familie og gledet oss over lett tilgang til uberørt natur. Vi har hatt et godt sted å bo. Ikke ta fra oss dette.