På Vol den 28.01.16 kunne vi lese følgende: «Vil ha mer utvikling. I formannskapsmøtet foreslo rådmann Ola Morten Teigen å omgjøre vedtaket fra 2013 og ta tilbake store deler av området. Rådmannen mener Wedding ikke trenger alle 85 målene, selv om rådmannen åpner for at firmaet kan være uenig. Rådmannen mener det må legges vekt på de samfunnsmessige behovene for å kunne utvikle lokalt næringsliv, samt åpne for at andre aktører kan etablere seg på Børøya.»

Vedtaket om salg av området på Børøya til Bernh. Wedding ble en oppfølging iht. vedtak om kjøp av Hurtigrutens Hus. Undertegnede var saksbehandler og salget ble godkjent av formannskapet i mai 2013. Undertegnede ble etter dette sykemeldt på grunn av Fiskebøl-saken og fratrådte stillingen i mars mnd.

I løpet av denne tiden ble Ketil Rønning konstituert som teknisk sjef og vedtaket ble liggende uten oppfølging i henhold til de prosedyrene som var innarbeidet på teknisk. Jeg har konstatert at ordføreren viser til manglende rutiner for salg og vil med dette bekrefte at disse rutinene var etablert, men kanskje ikke fulgt opp etter min fratreden.

I revideringen av arealplanen til kommunen ble det området som var avsatt til industri tatt ut og lagt til friområde. Jeg kan ikke se at daværende opposisjon tok til orde for å hindre dette.

Øst for omstridt område er det blitt investert ca. 1,5 millioner kroner i en områderegulering. Områdereguleringen ble gjort mer omfattende enn nødvendig på grunn av infrastrukturen og på grunn av vegløsninger som det måtte finnes nye løsninger på på grunn av problemer ved eksisterende.

Rådmannen har så foreslått å se bort fra denne områdereguleringen og foreslått overfor politikerne å selge tomter uten å senke området som planlagt pga. kostnader. Saken ble sendt tilbake til rådmannen for utredning av kostnader. Dersom rådmannen hadde tatt seg tid til å se på sakens dokumenter ville han ha sett at jeg fikk prosjektet kostnadsberegnet med full infrastruktur, senkning av terrenget og utfylling i sjø til 125 millioner kr.

Kommunen ville da hatt arealer for mange år og i tillegg hatt mulighet for dypvannskai som vil være en nødvendighet om oljeindustrien får tillatelser i Lofoten og Vesterålen. Kommunen ville da ha stått sterkt i forhold til nabokommunen og i forhold til nyetableringer.

Mitt poeng med dette er, hvorfor skal Hadsel kommune bruke millioner av kroner på planlegging for så i neste omgang finne ut at det kanskje er bedre på en annen plass som eksempelvis Fiskebøl. Hva skal vi med alle planer når disse ikke forankres i Økonomiplanen?

Hadsel kommune bruker sine midler som fulle sjømenn – ikke noe stygt om sjømenn for de har óg bidratt i diverse næringer i Hadsel. Problemet er at vi aldri har hatt en rådmann som med ryggrad tør si til kommunestyret at dersom det skal brukes mer penger enn det som ligger i den fireårige økonomiplanen, må det kuttes på tidligere godkjente poster i planen.

Uten en slik rådmann vil kommuneøkonomien aldri bli bedre.

Tilbake til tomten på Børøya og prosessen som posisjonen kjørte mot B.W. Forklaringen fra posisjonen var at de hadde aktører som trengte tomt så fort som mulig. Posisjonen hadde da tydeligvis glemt at tidligere industriområde i planen ikke var der lenger. Om det hadde vært der, hadde de nok også glemt at det ikke var vegløsning til området. Kostnadene for etableringen ville dermed ha blitt betydelige, da området også består av dyp myr.

For meg synes det som om det er en vendetta som posisjonen har startet mot B,W. Etter at B.W. ikke godtok prosessen kommunen kjørte mot dem vedrørende tomta på Børøya kom også varsel om tvangskjøp av Søndre barnehage. Etter dette kom det at leieavtalen de hadde på legesentret skulle sies opp.

Hva slags inntrykk sitter næringslivet med overfor Hadsel kommune når slike prosesser varsles via media og uten dialog?

Jeg tenker Putin er grønn av misunnelse når han ser hvordan posisjonen opptrer overfor dem som skaffer et levebrød til befolkningen i Hadsel.