Handling i psykiatrien

Døgnenheten ved Vesterålen og Lofoten distriktspsykiatriske senter på Stokmarknes vil være stengt nesten halve 2020. Her skal man ta imot pasienter til planlagt behandling for allmennpsykiatriske tilstander.

Ledelsen i klinikk for rus og psykiatri i Nordlandssykehuset understreker overfor Bladet Vesterålen at også andre distriktspsykiatriske sentre har feriestengt, og at man har flere andre tilbud til pasientene, både i form av akutteam som reiser ut, videokonsultasjoner i poliklinikken, og et oppsøkende team som også reiser ut i regionen med tilbud til pasienter med tilbud i forhold til alvorlige psykiatriske tilstander og rus. Dessuten er det mulighet for innleggelse på spesialavdelinger i Bodø.

Det er godt det finnes tilbud. Men det er også verd å merke seg at regjeringa har stilt klare krav om vekst i rusbehandling og psykisk helsevern i sykehusene. Nordlandssykehuset har innfridd krav om å bygge opp ambulant akutteam også i Vesterålen, og den polikliniske behandlingen har økt.

Aktiviteten på de psykiatriske poliklinikkene har ikke økt mer enn fallet i antall oppholdsdøgn.

Men når man sammenligner utviklingen i antall polikliniske konsultasjoner og oppholdsdøgn for innlagte pasienter i psykisk helse, ser det ikke så bra ut. Aktiviteten på de psykiatriske poliklinikkene har ikke økt mer enn fallet i antall oppholdsdøgn. Selvsagt kan man ikke uten videre sammenligne de to størrelsene, men når de settes opp mot hverandre, gir de likevel en indikasjon på utviklingen.

Samtidig ser man at ungdommers psykiske helse generelt blir dårligere, både på grunn av dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Mange sliter også med rus.

Det store spørsmålet er om Nordlandssykehuset har omorganisert seg på en måte som gir de psykiatriske pasientene større og bedre tilbud i det store og hele. Meldinger om frustrasjon og misnøye hos brukerorganisasjoner og ute i kommunene forteller sitt. Det skal man ikke laste de ansatte for. Derimot må ledelsen i klinikken og sykehuset ta ansvar for pasientenes vé og vel. De må også ta ansvar for å følge opp kravene som stilles. Helse- og omsorgsdepartementet krever i oppdragsdokumentet for 2020 at de nordnorske helseforetakene skal prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Beskjeden er klar om at distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.

Da må også Nordlandssykehuset vise at det mener alvor – og det må vises i handling.