P-8: MPA-hangaren på Evenes, som skal huse P-8 Poseidon patruljefly, må bygges lenger sør-vest enn opprinnelig planlagt. Foto: Forsvaret

Hva nå, Arbeiderpartiet?

Forsvaret, Forsvarsbygg og Avinor skal nå være enige om hvor hangaren for de maritime patruljeflyene P-8 Poseidon skal bygges på Evenes. Ifølge Fremover er planen nå at hangaren skal flyttes lenger sørvest enn opprinnelig planlagt, for å redusere faren for turbulens.

Dette får naturligvis konsekvenser for prosjektet. Forsvarsbygg har måtte prosjektere om, med den konsekvens at hangaren først vil stå ferdig våren 2023. Det utgjør en forsinkelse på om lag ett år fra opprinnelig framdriftsplan. Atkins Norge og Oslo Economics, som har stått for den eksterne kvalitetssikringen av turbulens-utfordringene i forbindelse med utbygging av MPA-base på Evenes, har i tillegg slått fast at å endre prosjektet fra det opprinnelige alternativet også betyr økte kostnader.

Det er nøyaktig et halvt år siden Stortinget behandlet investeringsproposisjonen for Forsvaret. Der sørget regjeringspartiene og Arbeiderpartiet for overveldende flertall for at det skal investeres 1,8 milliarder kroner i å bygge ny MPA-base på Evenes, som erstatning for dagens operative MPA-base på Andøya.

Arbeiderpartiet kvesset klørne i debatten i Stortinget, og utfordret regjeringa på en rekke konkrete forhold: Om byggeplanene må endres, om det blir forsinkelser, og om man holder seg innafor vedtatt kostnadsramme. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var klar på at byggeplanene ikke må endres, at det ikke blir forsinkelser, og at det ikke blir økte kostnader.

Marianne Marthinsen, som talte på vegne av Arbeiderpartiet i debatten, presiserte at Arbeiderpartiet ga klarsignal for Evenes-investeringene som følge av forsvarsministerens svar. Hun påpekte også at hun var glad det ble ført referat fra debatten.

Seks måneder senere viser det seg at byggeplanene likevel må endres. At det blir forsinkelser. Og det er selvsagt ikke gratis å flytte MPA-hangaren lengre vekk fra rullebanen. At innfasingen av flyene må skje et annet sted enn på Evenes har også en kostnad.

Spørsmålet blir jo da om Arbeiderpartiet vil benytte seg av det nevnte referatet, eller om det legges i samme skuff som merknaden om å se på saken på nytt dersom det framkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget. Da er i så fall farsen komplett.