Lilandsvatnet: Christoffer Ellingsen, Sortland Rødt. Foto: Innsendt

Ikke anklager om at Holmøy er «haulaus» i vannsaka

Av: Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt

Som gruppeleder for Rødt har jeg offentliggjort to tekster med tittelen ««Haulaust» av kommunen å inngå avtale med Holmøy om vannforsyning». Dette viser til at flertallet (Ap, Sp, SV) i kommunestyret i Sortland har godkjent en avtale om å overføre svært omfattende vannrettigheter fra Lilandsvatnet til Holmøy-konsernet.

Det er derfor overraskende at det kommer en så pass sterk reaksjon fra Holmøy Maritime as i deres tilsvar «Reagerer på beskyldninger om Holmøy Maritime as». Slik det framkommer i tittelen på mine tekster er innretning og kritikken retta mot kommunen sin «haulause» handlemåte og ikke hvordan Holmøy har respondert på det. Sånn sett ligger det ingen kritikk eller beskyldninger mot Holmøy-konsernet i denne saka.

Les også
Reagerer på beskyldninger mot Holmøy Maritime as

Dette understrekes fra min side blant annet gjennom siste setning i begge tekstene. Den ene lyder slik: «Ansvaret for situasjonen ligger utelukkende hos det politiske flertallet siden det er opp til kommunen å starte eller akseptere forhandlinger med annen part og i neste omgang gjøre vedtak».

Det er derfor beklagelig at dette ikke er blitt klart nok.

Hvordan har Holmøy oppfattet innholdet?

1. Deres påstand er at jeg mener de får gratis vann. Det er direkte feil. Jeg vet hvilke investeringer som er antyda fra Holmøy og det er ingenting i mine innlegg som påstår gratis vann til bedriften. Altså et bomskudd fra Holmøy. Det er andre som har gjort beregninger på at kommunen kanskje taper på avtalen.

2. Holmøy påstår at mine beregninger av vannforbruk knytta til lakseslakteriet er «rett og slett misvisende». Jeg er fullt klar over at det ikke er direkte overførbart å bruke tall fra andre anlegg og så trekke entydige konklusjoner ut fra det. Derfor skrev jeg følgende i opprinnelig tekst «Det er sjølsagt usikkerhet med å beregne eksakt vannforbruk til Holmøys planlagte slakteri» og videre noen momenter som medfører en slik usikkerhet. Mine tall antyder bare at det er en enorm forskjell på vannforbruket til Nordlaks sitt slakteri sammenligna med vannmengden som skal til for å slakte volumet som Holmøy har tilgjengelig per nå gjennom avtalen med kommunen – gitt at alt annet er likt mellom slakteriene. Dersom mine tall er så misvisende, er det påfallende at Holmøy ikke ser ut til å være interessert i å vise hvor feil jeg tar. Jeg ser fram til å bli kjent med hvilke beregninger av vannbehovet Holmøy har for sitt planlagte anlegg.

3. To omfattende avtaler mellom Sortland kommune og Holmøy er blitt lagt fram tilnærma samtidig. Jeg påstår ikke at det er noen sammenheng mellom de omfattende avtalene mellom partene. Men jeg, med flere, utelukker ikke muligheten. Noe av dette skyldes at sakene er holdt unntatt et bredt politisk innsyn før de dukker opp som ferdige avtaler. Ikke engang formannskapet er blitt orientert om forhandlingenes gang om vannrettigheter og at dette i tillegg medførte opphevelse av tidligere kommunestyrevedtak. Plutselig og overraskende var det hele banka gjennom av det politiske flertallet. Slike prosesser skaper ikke tillit, men mistenksomhet. Manglende prosess og saksbehandling har da også ført til at avtalen skal søkes lovlighetskontrollert av Statsforvalteren. At Holmøy nå sier at det ikke er noen sammenheng fra deres side, tas til etterretning.

Holmøy påstår at jeg har tillagt konsernet meninger og handlinger som konsernet mener kan skade deres omdømme. Jeg ber både Holmøy og andre faktisk se på hva som er skrevet. Hele ansvaret for de forholdene som er tatt opp, er retta mot kommunen. I grunnlaget for dette ligger først og fremst at flertallet har gitt fra seg råderetten over et av samfunnets mest grunnleggende forhold – nemlig offentlig forvaltning av rent vann til husholdninger og bedrifter. Jeg oppfatter at kommunen gjennom avtalen som er godkjent, kan svekke forsyningssikkerheten i kommunen. Dette kunne vært unngått samtidig som Holmøys slakteri hadde fått garanti for tilstrekkelig vann til sitt slakteri. En slik avtale med Holmøy har Rødt foreslått, men er blitt avvist.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det kan bli interessesant å se hva som blir resultatet etter at avtalen med Holmøy har vært opp til ny politisk behandling i kommunestyret. Ordfører har meldt at det blir ny sak.