Politi i aksjon i Sortland sentrum.

Jommen sa vi nær!

Avstandene i politiets egen organisasjon er blitt større som følge av «nærpolitireformen». Det viser en undersøkelse forskeren Rune Glomseth ved Politihøgskolen har gjort. Den er omtalt på forskning.no og forteller at politiet er blitt mer sentralisert etter 2016, da lensmannskontorer ble lagt ned og slått sammen over hele landet, og 27 politidistrikt ble til 12.

Løftet til befolkningen var et mer synlig og tilgjengelig politi i nærmiljøet, samtidig som man fikk ressurser til mer spesialisert etterforskning. Resultatet er at vi står igjen med en toppstyrt og sentralisert etat. Avstandene er økt mellom topplederne i organisasjonen og førstelinjen, politifolkene ute på gata. Politimestrene sitter langt unna patruljene som skal være på plass når ulykker, trusler eller andre hendelser krever at de bidrar til trygghet og orden. Det gir utfordringer.

Da regjeringa la fram forslaget til reform, var målet å gå fra tomme lensmannskontorer til et tilstedeværende og synlig politi i lokalsamfunnet. I fjor kom en foreløbig dom gjennom Faktisk.no: Innbyggerne opplevde politiet som mindre synlig, at tilliten var svekket i de fleste politidistriktene, at det var blitt færre politiårsverk i småkommuner, og at responstida var økt – særlig i små samfunn. Oppklaringsprosenten falt i de fleste politidistriktene etter at reformen var satt ut i livet – mens man satt med flere saker som ikke var ferdig behandlet.

Det nasjonale måltallet for politidekning er to politistillinger per tusen innbyggere i 2020. Fremdeles er dekningen i Vesterålen rundt halvparten, selv om Lofoten og Vesterålen til sammen fikk tilført to stillinger i fjor. Om det går framover, er ikke farta imponerende.

Man er ikke tjent med å svartmale eller polarisere. Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) understreker at landet har fått 1.500 flere politifolk totalt. Hun peker også på at etaten har fått nye biler og teknisk utstyr som i hvert fall i teorien skal fungere som rullende lensmannskontor, om det enn krever kraftig bemanning av hver bil. Politiet starter generelt etterforskning av saker raskere enn før. Og hun påpeker at kriseberedskapen er blitt bedre enn den var før 22. juli 2011. Man kan også legge til at ordningen med lokale politikontakter ser ut til å gå seg til i flere kommuner.

Denne uka la regjeringa fram ei ny stortingsmelding som gir statusrapport for politireformen og gir retning for veien videre. Den sier at videre styrking av politiet skal skje ute i distriktene, hos geografiske driftsenheter som organiserer lensmannskontor og politistasjoner, mer enn enhetene med fellesoppgaver på politidistriktsnivå. Det er et tegn på justering av kursen.

Per i dag står begrepet «nærpolitireform» igjen som en provokasjon. Den nye stortingsmeldinga er forsiktig med det ordet. Formodentlig har man i det minste lært å ikke sminke brura så sterkt at ho blir ugjenkjennelig neste dag.