nærforsvarsraketter skytes ut over Andfjorden fra området ved Andøya flystasjon.

Kampen om Andfjorden

Det kan være godt å være populær, men det kan bli for mye også. Havet er ikke bare attraktivt for dem som har sitt utkomme på fiskebåtdekket. De spesielle områdene omkring Andøya trekker til seg virksomhet og planer av mange slag. Andøy fiskarlag frykter å bli presset ut av gamle fiskefelt.

Årsmøtet i fiskarlaget ramser opp aktører og interesser som alle er til stede på fiskefeltene: Rakettoppskyting fra Andøya Space Center fører til stengte områder utenfor Bleik og Andenes. Fiskerne må vike når Andøya Test Center gjør missiltester. Testing av militære sonarer berører fisket. Kystvaktas skyteøvelser i Andfjorden kommer også i konflikt med fiskeriaktiviteten.

Det vil ikke være akseptabelt om fiskerne må stille bakerst i køen

I tillegg kommer planene om satellittoppskytinger fra Andøya Space Port, et mulig maritimt verneområde innerst i Andfjorden, turisme, mulig akvakultur-virksomhet, og gjenoppliving av gamle diskusjoner om vindturbiner til havs og petroleumsvirksomhet.

Alt kan tenkes å komme i konflikt med fiskernes daglige bruk av Egga. Som fiskerne selv sier, i seg selv kan hvert enkelt tiltak være bra. Her utføres viktige samfunnsmessige funksjoner, her kan man få bidrag til klimavennlig energiproduksjon, og her er stort potensial for nye arbeidsplasser, utvikling, viktige samfunnsmessige oppgaver. Både satellittbase og andre virksomheter er ønskelig.

Men summen av tiltak, aktiviteter og mulige aktiviteter vil kunne bety økt press på begrensede havområder, og økt konkurranse om arealene. Da er altså fiskerne urolige for hvilken plass de vil få i kampen om Andfjorden og Egga.

Her kreves det ei tilnærming som ser helheten og ikke går stykkevis og delt inn i Andfjorden. Fiskeriene har i uminnelige tider utgjort grunnlaget for bosetting og liv på Andøya og i våre områder for øvrig. De representerer en formidabel økonomisk kraft og bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Samtidig som verden må ha rein energi, samfunnet må ha beredskap og vi må ha kunnskap om atmosfære og verdensrom, må vi også ha mat.

Det vil ikke være akseptabelt om fiskerne må stille bakerst i køen, eller bit for bit mister tilgangen til fiskefeltene de har hevd på. Det er ikke urimelig å ta til orde for at presset på havområdene rundt Andøya allerede i dag krever en særskilt forvaltningsplan for området. Uansett må virksomheten i disse sjøarealene legge tung vekt på konsekvensene for fiskerinæringa.