Ikke tettbygd: Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum er en hovedvei som ligger utenfor tettbygd strøk, mener Nordland fylkeskommune. Som mener 50-sone er fornuftig, fortsatt. Foto: Inger Merete Elven

Kjemper fylket for flere trafikkskader?

– Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum ligger utenfor tettbygd strøk, mener Nordland fylkeskommune, som av den grunn nekter å sette ned fartsgrensa fra 50 til 40 kilometer i timen. Et annet argument fylkeskommunen trekker opp av hatten er at farta uansett er lavere enn 40 kilometer i timen i gjennomsnitt.

Argumentene som brukes er nesten vanskelig å ta på alvor. Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum er Nordland fylkes tyngst trafikkerte fylkesvegstrekning, og deler byen i to. Gang- og sykkeltrafikken langs gata går forholdsvis smertefritt for seg, takket være observante trafikanter, men utfordringene oppstår ved vegkryssinger. Disse er det mange av, nettopp fordi vegen går gjennom tettbygd strøk.

Samtidig er det slik at sjøl trafikantene har oppdaget at det er uforsvarlig å kjøre raskere enn 40 kilometer i timen gjennom store deler av den mest sentrale strekninga, men fylkeskommunen er altså uenig.

Arbeidet med å sikre vegstrekninga er ikke en kamp for å sinke trafikken – det er en kamp for å berge liv. Mange er dem som har opplevd nestenulykker, ulykker og skader i Vesterålsgata gjennom årenes løp. Og målet for den lokale politiske ledelse er å hindre at det blir mange flere som må oppleve det samme. Da er det underlig at fylkeskommunen skal oppleves som motpart, all den tid vegmyndighetene styrer mot målet om 0 døde og 0 alvorlig skadde i trafikken, den såkalte nullvisjonen.

Vi som i deler av uka oppholder oss i regionsenteret i Vesterålen ser daglig hvilke utfordringer som eksisterer. Fotgjengere krysser veien på eller utenfor umerka og dårlig merka fotgjengeroverganger. Belysninga er stedvis dårlig. Motgående kjøretøy blender. Enkelte kjører i stor fart. Og trafikk både av myke og harde trafikanter er ujevnt fordelt gjennom døgnet – med store topper på morgenen og ettermiddagen.

Andre steder har en langt på veg klart å løse utfordringene, men for å komme noen veg må også fylkeskommunen innse at det fins problemer. Vi skal ikke påstå at fartsgrense på 40 kilometer i timen er det eneste saliggjørende, for flere tiltak må nok settes inn. Men i en dialog hjelper det om man forstår motpartens argumenter. Der har fylkeskommunen et stykke veg å gå i sin argumentasjon. Så langt har det vært uforståelig, det som kommer fra den kanten.