Spørsmål: Rødts Christoffer Ellingsen stiller spørsmål om strategier for landbruket i Vesterålen.

Kommunen må engasjere seg sterkere i landbruket

Av: Christoffer Ellingsen, Rødt

Grunngitt spørsmål til formannskapets møte, Sortland, 22. juni:

Rødt stilte spørsmål til ordfører i formannskapsmøtet 27. januar i år knytta til situasjonen i landbruket og kommunens rolle. Når dette blei tatt opp var det først og fremst med bakgrunn i to forhold. Det ene var den stadig vanskeligere situasjonen som kunne registreres i forbindelse med sterk prisøkning på en rekke nødvendige innkjøp som bøndene måtte gjøre for å holde drifta i gang. Og for det andre det økende, etter Rødts mening, behovet for lokal produksjon av landbruksprodukter og å holde arealer i hevd. Bilde var prega av opplysninger om av nedleggelse av bruksenheter.

Vi viste den gang til et ferdig utarbeid forslag til «Landbruksstrategi Vesterålen - Felles landbruksstrategi for kommunene: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes» fra august 2021. Ordfører ga i sitt svar inntrykk av at denne planen snart ville komme til behandling i Sortland kommune. Når vi nå er kommet til juni, er planforslaget ennå ikke lagt fram til politisk høring/behandling. I mellomtiden har krisen i næringa økt og er blitt delvis kompensert gjennom jordbruksoppgjøret.

For å ta vare på den grunnleggende, viktige og nødvendige næringa i kommunen der jorda og bonden er viktigste innsatsfaktorer, må etter vår mening kommunen engasjere seg sterkere. Samfunnet tåler ikke at flere legger ned sine bruk på grunn av uholdbare driftsforhold. I den grad kommunen kan bidra positivt, må dette iverksettes.

Forslag til plan legger opp til 4 strategier som kan være et utgangspunkt:

1. Økt matproduksjon

2. Aktivt jordvern og økt omfang av dyrket mark

3. Økt omfang av småskala matproduksjon

4. Videreforedling av skog i regionen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nylig er den kritiske situasjonen innen veterinærtjenesten tatt opp som egen sak. Det var nødvendig. Det viser at vi videre trenger er å se situasjonen i næringa i en større heilhet. Det kan en overordna plan og økt kunnskapsgrunnlag bidra til.

Spørsmålet til ordfører:

Hvorfor er planforslaget om strategier for landbruket i Vesterålen ikke lagt fram til politisk høring/behandling?

Hva er framdriften for oppfølging av planforslaget og hvilken tidsplan gjelder fram til endelig vedtak?