annonse

Svar til Enoksen om flyplasstruktur

: Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap). (Foto: )

Jeg velger å svare på spørsmålene til representanten Enoksen samlet, da disse henger sammen. Om jeg skulle oppsummert dem så er problemstillingen interpellanten reiser knyttet til to problemstillinger.

– For det første er spørsmålene knyttet til kapasitetutvidelse av flytilbudet sett opp mot klimamålene Norge har forpliktet seg på i Paris-avtalen,

– For det andre til trafikkgrunnlaget til flyplassen på Evenes.

Avinor har en målsetning om å halvere utslippene fra flytrafikken i 2022, sammenliknet med 2012. Det er bra. Klima er vår tids største utfordringer og det ikke en sektor, en næring eller et område i samfunnet vårt som ikke må være en del av det grønne skiftet for at Norge skal kunne nå sine forpliktelser. Det innebærer også de sektorene kommunen har ansvar for, og vil påvirke våre anskaffelser og anskaffelsesreglement arealplaner og vedtak i en rekke type saker. Det vil også påvirke saker hvor kommunen er høringspart, har interesser og retter henvendelser mot andre myndigheter, herunder Avinor.

Likevel må jeg si, at det ikke kan være løsningen å akseptere at Vesterålen og Lofoten skal ha dårligere flytilbud enn andre sammenlignbare regioner. Løsningen må finnes i å utvikle en mer miljøvennlig flytransport. Utslippene fra innenriks flytransport utgjorde i 2,4 prosent av de samlede norske utslippene. Teknologiutvikling, utvikling av el-fly, mer miljøvennlig drivstoff, optimalisering og effektivisering av inn- og utflyvninger er eksempler på viktige tiltak.

Avinor er et statlig eid selskap som får sine oppdrag fra sin eier. Det er med andre ord regjeringen som har bestilt denne utredningen. Og, regjeringen har i denne sammenhengen svart på et bredt politisk ønske om å få utredet stor flyplass i vår region.

Avinor har lagt fram flere forskjellige alternativer som enda utredes. Både i Lofoten og Vesterålen.

De sier selv at de ser behovet for større flyplass i regionen på grunn av sterk vekst og stort trafikkpotensial, samtidig som de uttrykker at en stor ny flyplass må kombineres med å legge ned minimum to eksisterende flyplasser. Den videre utredningen som skal gjøres skal inneholde

- værmæssige operative vurderinger

- samfunnsøkonomi

- mernytte, for eksempel innkommende turisme

Vi bor i distriktene, og vi har lav befolkningsvekst. Samtidig skal vi skape verdier for fellesskapet ved å utvikle naturressurser og nye næringer. Da må regionen ha et så optimalt samferdselstilbud som mulig. Løsningen kan ikke være å redusere tilbudet, men det må være å redusere klimaavtrykket.

I en annen sektor med betydelige utslipp: båt, og ferjetrafikken bør ikke tilbudet reduseres, men utslippsfrie båter og ferjer være løsningen. Da legger vi til rette for bosetning i hele regionen og gir gode muligheter til å skape økonomisk vekst, livskraftige bedrifter og gode arbeidsplasser. Det samme gjelder flytrafikken.

Ordfører, jeg er overrasket over at interpellanten konkluderer med svak samfunnsøkonomi ved en eventuell ny stor flyplass og at denne vil true hhv Evenes og Andøyas flytilbud. Det er en type spørsmål som en utredning skal gi oss kunnskap om. Men som ordfører i Sortland er jeg opptatt av å se på hvordan vi kan bedre tilbudet for befolkning og næringsliv, og ser frem til at utredningen foreligger. Derfor ordfører, for å svare konkret på hvert enkelt spørsmål:

1. Ordføreren ser det ikke som problematisk at det arbeides for å gi et bedre tilbud til befolking og næringsliv. Ordføreren mener ikke at løsningen er å legge ned flytrafikken, men redusere det kraftige klimaavtrykket på flyreisene.

2. Ordføreren ser frem til at utredningene skal gi et bredere kunnskapsgrunnlag knyttet til samfunnsøkonomien ved en eventuell ny stor flyplass, og er positiv til bedre tilbud til befolkninga og næringslivet.

3. Ordføreren kan ikke, i motsetning til interpellanten, konkludere før en utredning er foretatt av Avinor og vi har hatt en god, grundig saksbehandling i kommunen, med bred involvering av næringsliv og befolkning.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap)

annonse