Leve Vervet!

Vervet: «Ole Elvan» ble bygd på Vervet i Blokken. Foto: Idar Ovesen

I februar måtte det tradisjonsrike skipsverftet i Blokken kaste kortene, etter at korona-utfordringer kombinert med høy gjeldt gjorde det umulig å fortsette. Konkursen gjorde 25 personer arbeidsledige og var et hardt slag for bygda.

Med snart 120 års historie var verftet blant de eldste i Nord-Norge, satt på stor kunnskap og handverkskompetanse, og var i gang med ei spennende satsing på nybygg.

Nå starter Bergens-baserte Frydenbø Industri AS opp ny virksomhet, der de gamle eierne er inne med 30 prosent, ifølge pressemeldingen etter ønske fra Frydenbø selv. De nye hovedeierne har fra før verksteder og slipper flere plasser i Finnmark, på Vestlandet, i Oslo og også i Sverige. For mange vil Frydenbø være knyttet til den velkjente Sabb-motoren.

Det er synd at man ikke lyktes i å stable et reindyrka lokalt selskap på beina i Blokken. Lokalt eierskap er en stor styrke. Det er gjerne en garanti for engasjement, ansvar overfor lokalsamfunn, ringvirkninger og langsiktighet. Samtidig har man mange ganger opplevd hvor vanskelig det er å reise risikokapital lokalt. Det er ei stor utfordring i hele Nord-Norge.

Derfor må man ønske Frydenbø Industri velkommen. Det er en stor aktør som over tid har gjort strategiske oppkjøp både omkring i Norge og hos leverandører. Man har også sett mulighetene innenfor offshore og andre bransjer.

Et større selskap med større geografisk nedslagsfelt gir andre og nye muligheter blant annet gjennom nettverk og flere muligheter for å trekke veksler på andres kompetanse og kunnskap. Frydenbø er selv et selskap med historie tilbake til 1916, med mange vendinger underveis. Det kan se ut som de gamle og nye eierne har mye felles i kultur og tenkemåte. Det gir forutsetninger for å kunne trekke i lag, og et lovende utgangspunkt.

Det nye selskapet må gjøre flere viktige veivalg framover for å finne de riktige produktene for de riktige markedene. Så er det å håpe at man klarer å ta vare på den rike kunnskapen og faglige dyktigheten fra gamle Blokken Skipsverft for å bygge nye arbeidsplasser og bidra til ei livskraftig bygd rundt Vervet.