Slik vil elementfabrikken til SE Gruppen bli seende ut. Foto: Norconsult

Lite tillitvekkende om Lapphaugen

Statsforvalteren har opphevet Sortland kommunes godkjenning av reguleringsplanen for Lapphaugen – området der Kronstein-gruppen, tidligere SE-gruppen, har planer om å føre opp en elementfabrikk.

Den planlagte utbygginga har vært omstridt helt fra starten av. Først og fremst fordi området grenser til Sortland Camping, og eierne mener tiltaket vil føre til ulemper for drifta til campingplassen. Men også fordi innbyggere i området mener utsprenginga av tomta vil føre til mye støv og støy.

Seinere er også hensynet til Lysverkveien som et kulturminne spilt inn i prosessen. Veien opp til det som var Sortlands første anlegg for strømproduksjon er av kulturhistorisk betydning, og det er lett å være enig med Statsforvalteren om at dette hensynet må utredes gjennom reguleringsplanen.

At Sortland heller ikke har sørget for å vurdere alternativ lokalisering av elementfabrikken godt nok, synes å være ei klar svakhet ved den kommunale behandlinga av reguleringsplanen. At selskapet har argumenter for samlokalisering av elementfabrikk og øvrig virksomhet er sjølsagt. Men om det er det beste for Sortland-samfunnet er ikke like åpenbart.

Likevel er det klart at det meste av næringsaktivitet kan føre med seg ulemper for andre. Og sjøl om du har utsikt eller ro på eiendommen du bor på i dag, kan du ikke regne med at den tilstanden vil vare evig. Og like sikkert som at akkurat det er usikkert, er det at endringer skaper protester.

Derfor er det gode grunner for å gjøre en skikkelig og grundig jobb når reguleringsplaner utarbeides – slik at alle blir hørt og alle innspill blir utredet og vurdert.

På dette punktet har man feilet med dagens reguleringsplan, og derfor er det et gode at våkne innbyggere har klaget på planen. Det var en lite tillitvekkende første runde i denne saken. Men nå har Sortland muligheten til å rette opp feilen, samtidig som det kan tilrettelegges for ytterligere næringsutvikling i området.