Sortland barneskole: Arkiv/Illustrasjonsfoto fra alternativ 17. mai på barneskolen. Foto: Roger Vagle

Lytt til fagfolkene og oss foreldre, og bygg ny barneskole i skolekvartalet!

Av: Andrea Charlotte Steinsvik, Espen Sanne Hardersen, Anette Tjelta, Richard Tjelta, Cathrine Vråberg, Michael Andreas Nilsen, Christina Hamansen, Steve Edvardsen, Elise Johansen, Tord Norum Nilsen, Frank Steiro, Helle Næss, Børge Johansen, Henriette Endresen, Vegard Ditlefsen, Håkon Vangen Iversen, Grete Angeltveit, Bård Angeltveit, Jørgen Carstensen, Helle Endresen, Karina Jensen, Alexander OIsen, Lena Beathe Lyså Carlsen, Kjartan Danielsen Carlsen, Lena Steineng, Andreas Sivertsen, Lise Remen-Hansen, Marius Remen-Hansen, Maja Lindberg Wollan, Vegar Bjørnbakk, Maribel Adsoy, Kadir Adsoy, Marie Widsteen Larsen, Marius Andreassen, Jeanette Sollie, Jørgen Sollie, Marte Mari Moen Hovlund, Magnus Larsen Tønseth, Marte Rise Nornes, Simon Hammer Selbo, Martin Rasmussen, Rino Klaussen, Silje Johannessen, Kristoffer Johannessen, Oddgeir Johnsen, Thea Solheim, David Solheim, Tom Fredrik Walberg, Michelle Walberg, Øystein Lihaug Hjelle, Åse-Brita H.V. Simonsen og Marius Kristian Olsen

Politikere – lytt til fagfolk og foreldre!

Torsdag 5. mai skal Sortlands politikere ta et valg som vil være med og forme Sortlands utvikling for generasjoner fremover. Hvor skal ny barneskole lokaliseres? I Skolekvartalet? I Lamarka? Eller skal det fortsatt være barneskole begge steder?

Vi som har signert dette innlegget er barnefamilier som vil være en del av Sortlandsskolen i mange år fremover. Mange av oss har flyttet til Sortland og bevisst bosatt oss i nærheten av skolekvartalet for å kunne ha enklere logistikk i hverdagen. Skolekvartalets beliggenhet i forhold til sentrum gjør at levering av barn i barneskolealder kan løses til fots eller med sykkel. Enten av barna alene, eller ved at vi kan slå følge på tur til og fra jobb. Mange har også gjerne barn både på barne- og ungdomsskolen. Da er det ekstra praktisk at storesøsken er i nærheten for å hjelpe sine småsøsken i en travel hverdag.

Hvis kommunestyret følger formannskapets innstilling vil alt dette være en saga blott. Da vil barneskolen på Sortland være historie, og dermed endre den hverdagslogistikken som for mange var en av grunnene til at vi bosatte oss akkurat på Sortland. For flere av oss også en endring som er så betydelig at den utløser behov for skoleskyss. En total omveltning i hverdagen til en stor andel av Sortlands befolkning.

Fartsblindhet

At det de siste årene har blitt bygd flere boliger sørover er det ingen tvil om. Det vil nok også bli bygd flere boliger i den retningen i de kommende år. Men det er ekstremt viktig å ikke bli fartsblind og glemme det volumet av barn som bor i nærheten av skolekvartalet i dag. Naturlige generasjonsskifter i boligmassen vil føre til at det bosettes mange flere barnefamilier også i sentrumsområdene. At ikke disse skal ha nærhet til en barneskole er for oss helt ulogisk.

I den samme fartsblindheten må vi ikke la argumenter som at en barneskole ikke bør ligge i nærheten av en ungdomsskole påvirke oss til å ta feil valg. Hvis så skulle vært tilfellet, har vi som kommune og samfunn et problem som ikke lar seg løse ved å skille trinnene fra hverandre mellom klokka 8 og 15.

Nærhet til sentrum

Det samme gjelder for argumentet om at barneskolen ikke kan ligge i skolekvartalet på grunn av nærheten til sentrum. Skolene bruker tilbudene i sentrum aktivt, og et forbedret krysningspunkt nedenfor skolekvartalet vil gjøre dette enklere. I motsetning vil barna ha et titalls aktuelle krysningspunkter over Vesterålsgata hvis skolen legges i Lamarka når de går alene etter skoletid. Vi må ikke glemme at Kulturfabrikken og Kulturskolen spiller en viktig rolle for mange etter skoletid - også på barnetrinnet.

De fleste byer og større tettsteder i Norge drømmer om å ha de mulighetene vi har på Sortland for å skape et kompakt sentrum. Barne-, ungdoms- og videregående skole samlet midt i det som for en stor andel av innbyggerne er den naturlige adkomsten til sentrum til fots og med sykkel. Og for de som må ta buss eller bil er det rasjonelt å kunne bygge én sikker, samlet adkomst for alle trinnene, i stedet for å måtte gjøre det på flere steder.

Med dagens skolekvartal kan kommunen fokusere sine investeringer på et gang/sykkel- og veinett som leder en stor andel av befolkning til tre ulike skoletrinn så vel som sentrum. En flytting av barneskolen til Lamarka vil derimot kreve betydelige investeringer for å sikre god adkomst sørover, samtidig som behovet for sikker adkomst til skolekvartalet og sentrum fortsatt vil være høyst tilstede.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det beste alternativet

Parallelloppdragene, hvor to uavhengige team av arkitekter og byplanleggere kom med sine anbefalinger, konkluderte med at skolekvartalet var det beste alternativet for ny barneskole. Det ene teamet anbefaler skolekvartalet “.. fordi tomten ligger mest sentralt, har gode muligheter for gang- og sykkelveier og kollektivforbindelser som gir god grønn mobilitet, samtidig som man forsterker og videreutvikler samhandlingen mellom barneskole, ungdomsskole, videregående, idrett og kultur i bykjernen”.

Det andre teamet anbefaler også på det sterkeste skolekvartalet hvis “.. stedsutvikling, bærekraft, økonomi, synergi mellom skole og idrett, trivsel på skole, sosial bærekraft og mobilitet er viktigst”. Dette er også konklusjonen til kommunedirektøren og hennes fagfolk. Skolekvartalet er det beste alternativet, og man kan bygge ny barneskole der uten å gå på akkord med viktige kvaliteter. I formannskapet ble alle disse faglige vurderingene tilsidesatt av politikerne.

Vi har forståelse for at politikerne har en tøff jobb med å prioritere hvordan en stram investeringsramme skal benyttes. Kapasitet for idretten er kjempeviktig. Det samme er et godt skoletilbud for barn som sokner til både dagens Lamarka og Sortland barneskole.

Men her må politikerne lytte til fagfolkene, og ikke minst oss foreldre:

Bygg ny barneskole i skolekvartalet!