Skole-utfordringer: Kameratslig og «la det skure»-lederstil er ikke gode lederegenskaper i en organisasjon som en kommune og skole krever, skriver Hilde Gunn Vaseli. Foto: Privat

Myre skole – et "psykt" system og elevene er symptombærere

Av: Hilde Gunn Vaseli, tidligere familieterapeut i Øksnes kommune

Å legge seg flat er langt i fra ensbetydende med at skolens ledelse har skjønt det. Her er det vel det eneste valget de har. Oppvekstsjefen har valgt å vente urovekkende lenge før han i hvert fall tilsynelatende erkjenner alvoret og tar tak i situasjonen på skolen. Det måtte til slutt en «dom» til for at det skulle skje. At oppvekstsjefen da setter seg selv inn som tiltak for «å redde» skolen, er mildt sagt rystende. Tenk å komme inn som en «helt» og rydde i eget rot og gjøre det han burde gjort mens han satt som rektor og tatt tak i som oppvekstsjef.

Mange ansatte i skolen kjenner ikke til Opplæringsloven 9a, herunder aktivitets- og varslingsplikt, samt handlingsrom. Det er rett og slett kritikkverdig og det er et ledelsesansvar å sørge for at skolens ansatte gjør. I gitte situasjoner blir den ansatte sittende alene med ansvaret og må svare for seg.

Opplæringsloven 9a gir muligheter, ikke makt eller skjev maktfordeling. Det er den holdningen skolens ledelse må sørge for at de ansatte etablerer. Loven må imidlertid forstås av de ansatte så den kan forvaltes trygt, riktig og forsvarlig.

Oppvekstsjefen nevner ikke i sin oppramsing til ei avis tidligere, at rektorene skal sørge for å gjøre alle ansatte i skolen kjent med Opplæringsloven 9a, samt problematisere hvordan den bl.a kommer i konflikt med skolens tradisjonelle måte å håndtere konflikter på – noe som vil vært helt i tråd med skriv fra slitne ansatte i skolen. Et skriv som ikke bare var et kraftig rop om hjelp, men som også uttrykte ei skremmende holdning mot elevene og lite forståelse for at adferden deres er en måte å kommuniserer at noe i systemet deres er veldig galt.

Å ikke utøve aktivitets- og varslingsplikt, er etter mitt skjønn og slik jeg forstår det, lovbrudd. At ansatte i skolen velger å ikke utøve sine plikter i frykt for «å få ei varslingssak på seg», er oppsiktsvekkende. Det kan forstås som at de velger å skjerme seg selv fremfor å hjelpe eleven/-ene. I en konflikt så er det å anerkjenne en elevs subjektive opplevelse ikke det samme som å si at eleven har rett og den ansatte og/eller medelev feil!

Avhengig av alvorlighetsgrad kan mye ordnes opp i før det blir en sak. Elever som føler seg sett og hørt roer seg raskere ned og blir lettere å samarbeide med. En varslingssak kan dessuten ses på som mulighet for forbedring og læring – både for den enkelte og for systemet. Det er noe alle vi som jobber med mennesker burde være opptatt av. Ingen av oss er feilfrie eller har noe vi ikke kan bli bedre på.

Oppvekstsjefen nevner heller ikke helse, skolehelsetjeneste, barnevern og bedre tverrfaglig samarbeid som viktig i oppryddingsarbeidet. Han sier heller ikke noe om at rektorene skal sørge for at skolen skal bli bedre på å lytte til foreldrene så de slipper å true med Statsforvalteren eller må gå til det skrittet for å bli hørt. Hvordan oppvekstsjefen skal lykkes med samarbeid med foreldrene, hvordan han skal lytte, tilrettelegge for medvirkning og holde sine lovnader, hadde vært interessant å høre oppvekstsjefen si noe om. Å lytte er en kunst og trenger klare substanser for at den andre skal få en opplevelse av å bli hørt, sett og tatt på alvor.

Oppvekstsjefen sier heller ikke at det som har skjedd i skolen og har skapt uro blant ansatte, sannsynligvis er på grunn av for dårlig og uforsvarlig håndtering av saker fra skolens side. Man kan spørre seg om det handler om manglende kompetanse, handlingsplaner og interne rutiner. Jeg kan heller ikke huske å ha registrert at oppvekstsjefen har sagt hvilke tiltak han skal iverksette for å fremme et helhetlig trygt psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte og hvilke tiltak han skal iverksette for å beholde de ansatte, få de ansatte tilbake på jobb og forebygge sykefravær. Slik at skolen kan driftes forsvarlig med opplagte trygge ansatte og uten for stor bruk av ufaglærte som i årene forut.

Oppvekstsjefen har tidligere uttalt at skolen er godt dekket med faglærere, men ikke samtidig opplyst om høyt sykefravær og derfor høy bruk av ufaglærte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Utfordringene i skolen ble etablert under nåværende skolesjef og administrasjonssjefs ledelse, lenge før pandemien. Det har vært flere intervju med de to som har vært provoserende. For så mye ansvarsfraskrivelse og egenskryt skal du lete lenge etter. Administrasjonssjefen var raskt ute i ei avis og skrøt av de gode tallene han kunne vise til etter at han overtok «roret». Tall som ble grønne i boka hans som følge av bl.a stillingskutt og kutt i forebygging på bekostning av ØKs barn og unge.

Skolesammenslåing og pandemi har selvsagt bidratt til forverring. Det sammen med å unnskylde seg med at de ser de samme utfordringene nasjonalt, fungerer imidlertid godt som hvilepute og kjøpt tid.

Dyrebar tid som går på bekostning av våre sårbare og små håpefulle.

Kameratslig og «la det skure»-lederstil, store fine ord i XL og «snu kappa etter vinden», er ikke gode lederegenskaper i en organisasjon som en kommune og skole krever. Trivelig, ja, men skaper imidlertid lite struktur, forutsigbarhet og trygghet. Det er vel gjerne en av hovedgrunnene til at vi har det resultatet vi har; en skole som kollapser.

Det er varslet bekymring for ansatte i ØK og barnebefolkninga. Det er blitt stilt kritiske spørsmål til bl.a manglende god implementering av forebygging av vold og overgrep i skolen, noe som ØK bestemte i 2016 (!!) at alle ansatte som jobber med barn og unge skulle få kompetanseheving på. Det er også blitt stilt kritiske spørsmål til organisering av et mulig kritikkverdig og uforsvarlig tjenestetilbud til barn, unge og deres familier som følge av bl.a omorganisering i BUP. Varsling som ØK v/administrasjonssjef har avvist!!

Det er etter mitt skjønn kritikkverdig med en ledelse som ikke lytter til egne fagfolk og heller ikke aktiverer fagfolk i egen organisasjon i viktige prosesser og saker når kompetansen er tilgjengelig og helt opplagt bør aktiveres og benyttes. Noe som for så vidt også er gitt skriftlig tilbakemelding på til administrasjonssjefen.

Jeg kan ikke huske å ha registrert en eneste plass at hverken oppvekstsjef eller administrasjonssjef har sagt unnskyld til sine ansatte, elever og foreldre for situasjonen som har oppstått og har fått pågå over altfor lang tid på grunn av manglende god helhetlig og systematisk jobbing fra deres side, og hvor prøvde tiltak ikke har vært forankret og hva det har medført av unødvendigheter. Det er heller ikke sagt unnskyld til sittende rektor som har fått ufortjent mye kritikk.

Oppvekstsjef og administrasjonssjef har heller ikke tydelig nok tatt avstand fra at utfordringene i skolen ikke skyldes uoppdragne elever slik som forståelsen dessverre ble i lokalsamfunnet etter skriv fra ansatte på skolen. Et robust skolesystem klarer å håndtere de få elevene det gjelder! De har heller ikke tydelig nok tatt ansvar for hele situasjon. Administrasjonssjefen har i det hele tatt vært ganske fraværende i sakens anledning.

Jeg oppfordrer alle til å lese Opplæringsloven 9a. En lov som ble endra i 2017 for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø og som ble skjerpa i 2020, samt veilederen til loven. Vi har gjennom årenes løp altfor mange elever som opplever mobbing i skolen og som ikke får den hjelpen de trenger.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og trakassering. Loven er særlig skjerpet dersom ansatt i skolen krenker elev. Ansatte som jobber med barn og unge må lære hva krenking er og hvor grensene går. Det er utopi å tro at vi har ansatte i ØK som jobber med barn og unge som ikke krenker. Vi må våge å tro det for å se det og vi må kunne håndtere det forsvarlig når det skjer!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så oppfordrer jeg alle til å prøve og sette seg inn i oppvekstvilkårene for barna våre og alt vi forventer at de skal finne seg i og akseptere. Det er ikke alt vi kan eller skal måtte diagnostisere for å forstå og møte riktig. Hjertet mitt blør for alle de elevene som har lidd under det rigide og «suverene» systemet som Myre skole og øvrige aktuelle kommunale system de er avhengig av kan være. Historiene er dessverre mange, altfor mange!

Mange elever og foreldre trenger ei direkte unnskyldning! Ei unnskyldning er viktig for tilheling, forebygge skadeomfang og (re-)etablere nødvendig tillit til skolen. Det er ikke bare å skure over med vasketua og begynne på nytt og se fremover. Det blir for enkelt og overfladisk for utfordringer som er så etablerte! Her må årsakene til problemene defineres. Det må rives, bygges og jobbes i dybden før vasketua til slutt tas frem. Skolens ledelse må ta større ansvar for det som har vært, reparere skader og relasjoner. Det er snakk om mennesker; barna våre, foreldrene deres og ØKs viktige ansatte.

Som fagperson med lang erfaring og bred kompetanse, og som i tillegg kommer fra et dedikert og sterkt fagmiljø, har det vært en prøvelse å være vitne til og en del av! Jeg er derfor svært glad for Statsforvalterens tilsyn. Men; for at behandlingen skal føre til endring, tilfriskning og symptomlette, er det en forutsetning at man selv faktisk erkjenner og eier problemet.

Lykke til!

Les også
Svar fra administrasjonssjefen i Øksnes: – Trenger alle gode krefter med oss