Nytt havneavsnitt: Kringelneset er det foretrukne alternativet. Foto: Sortland Havn KF

Nå er det bare resten igjen

Etter mange år og en lang vurderingsprosess, kunne havnestyret i Sortland denne uka endelig vedta hvor nytt havneavsnitt i Sortland skal ligge.

Nå er det vedtatt at nytt havneavsnitt i Sortland vil bli lagt til Kringelbukta.

Et omriss av området viser at det er potensielt snaue 400 mål landareal, og 300 mål sjøareal tilgjengelig. Kringelbukta ligger også nært farleden, og det er gode havnetekniske forhold, massebalanse, det er skjermet fra byen, området er tilgjengelig fra oppstart og det er god infrastruktur tilgjengelig. Det er også et tungtveiende argument at denne lokaliteten er foretrukket av Kystverket.

Dersom omrisset havnestyret vedtok blir gjeldende, må kommunen forberede seg på å stille med en betraktelig kompensasjon

Men når Sortland Havn og Sortland kommune har plukket seg ut dette området for nytt havneavsnitt, er det ikke uten kjente utfordringer.

Innenfor området ligger to småbruk, hvor ett er bebodd. Ifølge styrelederen er det for tidlig å si hvordan ei eventuell havneutbygging vil påvirke grunneierne.

Men som grunnervervsprosessen i Lamarka viser, er det ikke så enkelt å komme til enighet med grunneierne, og der er det kun snakk om ubebygd grunn.

Dersom omrisset havnestyret vedtok blir gjeldende, må kommunen forberede seg på å stille med en betraktelig kompensasjon.

I den videre planprosessen kan grenser bli flyttet i alle retninger, men uansett vil et stort havneanlegg medføre store forandringer for grunneiere og fastboende.

Det er heller ikke kjent hvordan planene harmonerer med reinbeiteinteressene i området.

Ei anna utfordring som også har vært mye omtalt, er tilgangen på vatn. Ifølge Sortland kommune kan ikke Storvatnet i dag levere den mengden vatn som er nødvendig for å møte framtidas behov.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er viktig at det endelig er vedtatt hvor nytt havneavsnitt skal ligge, men det er fortsatt en lang vei igjen før spaden kan settes i jorda. At det er en intensjon om sameksistens mellom grunneierne og framtidig havneavsnitt er en god begynnelse.