Testsenter: Slik ser arkitektene for seg senteret. Foto: Våg arkitekter

Nå er det på tide med miljø-testing på Fiskebøl

Samferdselsdepartementet har omsider fått utredningen som gir konkrete anbefalinger for hva et testsenter for oljevern på Fiskebøl skal inneholde.

I hovedsak anbefaler rapporten fra Senter for Oljevern og Marint Miljø og Kystverket et innendørs testbasseng med kunstige strandsoner og klimaregulering for å simulere situasjoner i lave temperaturer med is. Det vil koste drøye 250 millioner kroner, og ifølge rapporten vil det generere to nye årsverk på Fiskebøl. Et annet alternativ vil være betydelig dyrere, inneholde blant annet et utendørs molobasseng og dypvannskai, og gi mer igjen.

Ifølge rapporten taler en samfunnsøkonomisk analyse mot å opprette noe som helst på Fiskebøl. Men disse beregningene fanger ikke opp alt. Riksrevisjonen har før pekt på at myndighetene ikke har sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene. Norge mangler øvingsfasiliteter for å trene beredskap i kaldt klima på strand og i islagt vann med reell olje.

Norge regner med utvikling av ny havbasert industri basert på nye produkter, tjenester og teknologi som skal bidra ytterligere til den nasjonale verdiskapningen. Ikke minst gjelder det i nord, der skipstrafikk, turisme og annet næringsliv er i vekst.

Senter for Oljevern og Marint Miljø har fått et politisk bestemt oppdrag om å arbeide med forurensning i havområdene våre, blant annet med å bidra til teknologiutvikling og formidle kunnskap. Man har fått en administrasjon med direktør, kommunikasjonsrådgivere og faglige rådgivere i Svolvær. Både statsminister Erna Solberg og flere fagstatsråder har slått fast at det skal etableres et praktisk rettet senter på Fiskebøl, der vi har ett av landets sterkeste fagmiljøer innenfor oljevernberedskap. Løftene er klare – og seminarer, konferanser og akademisk innsats er ikke nok.

Samfunnets pengesekk skal brukes forsvarlig. Men det er en utakknemlig oppgave å tallfeste verdien av å rydde opp i skadene vi selv skaper i havene. Et planlagt testsenter på Fiskebøl vil kunne tette kunnskapshull, gi nye bidrag til metoder for å begrense og rydde opp i forurensning, og sette mannskaper bedre i stand til å handtere utslipp. Det er ikke akseptabelt at en drakamp med Kystverkets oljevernsenter i Horten stikker kjepper i hjulene for det som skal etableres, og heller ikke at det brukes som argument for å krympe et nasjonalt løft for marint miljø i nord.

Det er seks år siden regjeringserklæringen som slo fast at senteret skulle etableres. Nå er tida kommet for noe mer handlingsrettet som legger til rette for forskning og utvikling av teknologi, gjennom praktiske forsøk.