Bruk pengene på samfunnsnyttige formål, og gjerne i Hadsel, skriver Svein-Arnt Eriksen. Foto: Tor Johannes Jensen

Nå må eierne av datasenter ta til vettet

Av: Svein-Arnt Eriksen

Stor takk til Hadsel formannskap som enstemmig har tatt klager til følge fra huseiere og bedrifter til planlagt datasenter på Myran i Stokmarknes. Min oppfordring til eierne av anlegget er å skrinlegge planene for godt. Bruk pengene på samfunnsnyttige formål, og gjerne i Hadsel.

Det avgjørende argument er at utvinning av bitcoin er svært kraftkrevende, tilsvarende strøm til 4.000 boliger i Hadsel. Dette er i og for seg galskap og helt uakseptabel bruk av strøm, og vil ventelig medføre økte strømpriser i regionen. Området er regulert til forretningsdrift og lett industri, og kan derfor ikke brukes til kraftkrevende industri.

Et problem er at Hadsel kommune ikke har definert hva de mener med lett industri da reguleringsplanen ble vedtatt for seks år siden. Men med formannskapets vedtak får en tro at det i alle fall ikke innebærer en industri som er så kraftkravende og som bidrar til så mye støyproblematikk for huseiere og bedrifter i nærheten.

Spekulasjonsøkonomi

Kryptovaluta anklages for å bidra til kriminell virksomhet, hvitvasking og spekulasjonsøkonomi. Flere land har derfor forbudt denne typen industri. 
Det andre hovedproblemet er støyforurensning. Et eksempel på det er konstant og vedvarende støy fra dataanlegget i Hønefoss, som har pågått over flere år. Denne støyen skjer døgnet rundt, året rundt. 

Ringerike kommunes administrasjon har etter mye klager fra naboer til datasenteret på Hønefoss fastsatt støygrensa til 40 desibel døgnet rundt for uteareal der folk oppholder seg, og til 30 desibel utenfor oppholdsrom i berørte boliger. 40 desibel er om lag som duren fra et kjøleskap. Dette sliter eierne av anlegget med å innfri.

Landet over har slike støyende datasentre blitt møtt med kraftig folkelig motstand. Folk har vært nødt til å flytte soverom ned i kjellere og de kan ikke bevege seg i hagen, selv flere hundre meter unna anlegget. 

Støyforurensning er skadelig for mennesker og for dyre- og fuglelivet.

Støy er regna som forurensing etter forurensningsloven, og støy er den forurensningen som rammer flest mennesker i Norge. Årsaker til støy er bla. industri (regjeringen.no). 

FHI skriver: Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Støy kan føre til søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Noen typer støy kan også føre til hørseltap. De viktigste kildene til støy i samfunnet er veitrafikk og annen samferdsel, industri, tekniske installasjoner.

Støy er også skadelig for fugler. 
Arter som regnes som mest følsomme for forstyrrelser, er særlig skarver, lommer, svaner, gjess, ender, rovfugler, vadere, måker og terner. (Rapport fra Norsk institutt for naturforskning).

 I området der datasenteret ligger er det observert flere hekkende fuglearter, som hønsehauk (truet art), åkerrikse (sterkt truet), dobbeltbekkasin (nær truet), gråmåse (sårbar) med videre (kilde artsdatabanken). 

Dette burde vært utredet av administrasjonen i Hadsel kommune før det ble gitt tillatelse til prøvedrift. Men nå får vi håpe eierne av anlegget tar til vettet sånn at en slipper år med konflikter og rettsaker framover.