Brutte forutsetninger: Forsvarets framtidige behov på Andøya flystasjon stikker kjepper i hjulene for ny virksomhet i Andøy kommune, som har slitt med stor fraflytting etter vedtaket om å legge ned flybasen på Andenes i 2016. Foto: Forsvaret

Nå må Stortinget rydde opp

For snart fire år siden vedtok Stortinget at Andøya flystasjon skulle legges ned. Den militære basen skulle utrangeres, og arealer og infrastruktur skulle frigjøres til annen næringsvirksomhet.

Forsvarsbygg har i en uttalelse til Norconsult – til varsel om planstart og forslag til planprogram for Andfjord Salmons oppdrettsplaner på Fiskenes – frarådet etablering av oppdrettsanlegget. Begrunnelsen er Forsvarets framtidige behov på naboeiendommen, Andøya flystasjon. Omfang og pris holdes foreløpig hemmelig.

Forsvarsbygg presiserer i uttalelsen at det er et «ufravikelig krav at en eventuell etablering av oppdrettsanlegg under ingen omstendighet medfører begrensninger for dagens eller framtidens militære aktivitet og operative leveranser ved Andøya flystasjon». Det vises også til at «Forsvarets aktivitet inntil planområdet i stor grad forventes å bli opprettholdt i alle scenarioer» – og at «risikoen vil være konstant». Ikke bare viser det seg umulig å slippe nytt næringsliv inn på flystasjonsområdet, man ser seg også nødt til å stoppe aktører utenfor dagens flystasjonsgjerde.

31. mai 2017, et halvt år etter at flystasjonen ble vedtatt nedlagt, svarte daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) dette på et skriftlig spørsmål om framtidig bruk av Andøya flystasjon: «Eiendommen knyttet til Andøya flystasjon er planlagt avhendet. Det vil bli inngjerding av bygninger som Forsvaret fremdeles skal bruke på Andøya. Detaljene i dette kommer regjeringa tilbake til, men det er på det rene at dette vil ha et relativt lite omfang, og ikke være til hinder for utvikling av annen aktivitet».

30. oktober 2019 fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) samme spørsmål. Svaret var som følger: «Regjeringa har tidligere presisert at det skal legges til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya gjennom en samhandlingsavtale som også gir gode muligheter for sivile aktører. Det vil være mulig for næringslivsaktører å etablere permanent virksomhet på Andøya flystasjon», svarte Bakke-Jensen.

Det som nå skjer er oppsiktsvekkende. Til og med på naboeiendommen til den vedtatt nedlagte flystasjonen er ny aktivitet uønsket, fordi det likevel skal være militær aktivitet på Andøya som ikke er forenlig med ny aktivitet. Andøy kommune skal altså miste 350 statlige arbeidsplasser, få det største og mest attraktive næringsarealet i kommunen båndlagt, og i tillegg bli hindret fra å legge til rette for nytt næringsliv, også utenfor flystasjonen. Det kan ikke aksepteres.

Dette må statsråden rydde opp i, og Stortinget bør hjelpe ham når det nå skal vedtas en ny langtidsplan. Argumentet om at «en base er billigere enn to» er det også all grunn til å skrinlegge, når det nå synes opplagt at det blir to baser likevel.