Inn Hadselfjorden: Havfarmen Jostein Albert. Foto: Hans Erik Vikestad

Næringsutvikling med konsekvenser av ukjent omfang

Av: Hans Fredrik Sørdal, daglig leder Nordland Fylkes Fiskarlag

Etter vårt syn har prosessen vært kritikkverdig. Tillatelsen er gitt gjennom en dispensasjon. I tillegg har selskapet fått en utviklingskonsesjon. Begge deler uten at det er gjennomført konsekvensutredning.

For å ta det første først; en slik tillatelse skal ikke gis gjennom en dispensasjon. En etablering av en slik størrelse vil i henhold av plan- og bygningsloven kreve en konsekvensutredning. Dette har Hadsel kommune hoppet bukk over. Det kan virke som at ønsket om arbeidsplasser og utbetaling fra havbruksfondet trumfer å følge plan- og bygningslovens føringer. Det er et tydelig prinsipp for å innvilge en dispensasjon, fordelene skal være vesentlig større enn bakdelene med å innvilge en dispensasjon. Disse fordelene skal ikke på noen måte være økonomisk begrunnet.

Nordland Fylkes Fiskarlag kan ikke se annet motiv for å gi denne dispensasjonen enn økonomi, og mulighetene til arbeidsplasser, bosetting, inntekter fra havbruksfond og økt skatteinngang. En dispensasjon skal veie fordeler mot ulemper. Nordland Fylkes Fiskarlag kan ikke se at fordelene er klart større enn ulempene.

De av dere som leser dette, les ordet havfarm, hva ser dere for dere? Ikke en installasjon på over 35.000 kvm et «steinkast» fra land. Dette er i beste fall en god kamuflering av en utvikling som en ikke ønsker langs kysten. En havfarm er noe som skal være ute i havet, ikke at det er bedre for villfiskbestanden og andre arter som har dette som sitt habitat. Kan nevne sjøfugl.

Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ble intervjuet i NRK, hvor han på spørsmål om det finnes en konsekvensutredning for Havfarmen sier: «det er på gang prosesser for hvordan spillereglene skal være fremover.» Ingebrigtsen blir så spurt på nytt, det finnes ikke en slik utredning per nå, når Havfarmen kommer til Nordland? Hvorpå svaret er: «det pågår en prosess i regjeringen, hvor man skal sette spilleregler for hvordan man skal drive næringsvirksomhet til havs i sameksistens med eksisterende næringer. Det er et viktig arbeid.» Videre følges det opp med, med det har ikke vært en prosess i forkant av bygginga av Havfarmen? «Nei, det kan godt hende det er riktig. Men det som er viktig når man nå også skal etablere vindkraft til havs, er det kjempeviktig at man får til en god dialog.» Ingebrigtsen var videre intervjuet på TV2 nyhetene denne uken, hvor han sier følgende; «Det er grundige og ordentlige prosesser, det er gjort et godt arbeid knyttet til dette prosjektet.»

Det som er realiteten er at fiskeriministeren har gitt 21 utviklingstillatelser til Nordlaks på 780 tonn. Det vil si at Nordlaks har fått tillatelse til å etablere slike anlegg med til sammen 16.380.000 kilo laks, uten en utredning av konsekvensene. Dette fordrer ikke god dialog, og det er et gisp fra fortiden. Ute av syne ute av sinn. Kan man flytte det som potensielt skaper problemer langt til havs er det ingen problem. Vel dette er jo ikke langt til havs en gang. Det vil være konfliktfylt for de som driver fiske, det vil være potensielt stort skadeomfang for mange arter, både de som lever i sjøen, av sjøen og over sjøen. Nordland Fylkes Fiskarlag er tydelig på at her har man satt økonomisk vinning foran gode prosesser som ivaretar helheten.