Boligområde på Børøya i Hadsel. (arkivfoto)

Når boligprisen går til værs

For de fleste av oss er boligbygging eller boligkjøp blant de største investeringene vi gjør i livet. Flere boliger i distriktet er i det siste blitt solgt til høye priser, tildels langt over takst. Det er gledelig for selgerne, og også fint for utbyggere som ser at det kan være mulig å forsvare investeringen i en bolig.

Det er ingen automatikk i at boliger i Vesterålen selges dyrt. Selv om noen tradisjonelt har forenklet det hele til å handle om beliggenhet og atter beliggenhet, er boligprisene selvsagt påvirket av flere forhold.

Høye priser kan også fortelle om noe mer enn at man har et boligmarked i sunn vekst. For noen betyr det at man har lave utsikter til å bli selveier, i hvert fall der man gjerne skulle ønsket å bo. I Sortland har mangel på boliger vært en gjennomgangsmelodi over lengre tid når man har lett etter forklaringer når man har sett relativt nøkterne boliger bli solgt dyrt. Tilsvarende fenomen ser man også i enkelte andre deler av distriktet.

I dag er det mangel på nye boligprosjekter, mangel på byggeklare tomter, og mangel på boliger til dem man ønsker skal komme flyttende for å slå seg ned.

I dag er det mangel på nye boligprosjekter, mangel på byggeklare tomter, og mangel på boliger til dem man ønsker skal komme flyttende for å slå seg ned. Det kan føre med seg mye: Uten husvære til tilflyttere, blir det vanskelig å opprettholde folketallet og rekruttere til jobbene som får samfunnet til å gå rundt, enten det er offentlige stillinger eller i næringslivet.

Utviklinga av boligmarkedet skjer i et samspill mellom private utbyggere og grunneiere, og det offentlige. Tilrettelegginga må skje fra offentlig side, og så tar gjerne private aktører de konkrete boligprosjektene videre. De folkevalgte i Hadsel satte for noen år siden av store områder til boligformål i kommuneplanen, uten at det ga konkrete resultater i form av byggeklare tomter. Boliger får man ikke før infrastrukturen er på plass i form av vei, vann og kloakk. Det er en politisk oppgave å skape en boligpolitikk og arealpolitikk som legger forholdene til rette for vekst, uten at den økonomiske risikoen blir større enn offentlige budsjetter kan leve med.

I Sortland sies det at man vil ta større risiko for å legge til rette for boligbygging. I dag klarer man i hvert fall ikke å skape nok. Det får synlige følger i form av høye boligpriser og manglende vekst i folketallet.

Det må finnes tilgjengelige tomter og boliger, og det ansvaret er politisk.