Lødingen rådhus. (Illustrasjonsfoto)

Når noen ikke har snakket sammen

Selskapet Nordiske minihus AS ønsker å etablere seg med produksjon i Lødingen. Selv om selskapet fikk støtte fra næringsfondet, har det buttet i mot. Så langt har det ikke klart å finne lokaler til prøveproduksjon. Planer om lokaler på Nes strandet, og nå har kommunestyret nylig sagt nei til å leie ut det nedlagte biblioteket til selskapet. Dermed er det ny usikkerhet om etableringa.

Lødingen kommune trenger arbeidsplasser, ikke minst i privat næringsliv. Verken her eller i andre kommuner er det hverdagskost at nye bedrifter banker på døra. Derfor ser man rett som det er konkurranse mellom kommuner om næringsvennlighet, billige industritomter og tilrettelegging. Samtalene mellom selskapet og administrasjonen i Lødingen ser ut til å ha hatt dette perspektivet. Samtidig har det vært et politisk engasjement som har gått parallellt og altså endt med avslag, fordi man er bekymret for industriell virksomhet i et område der mange barn og unge ferdes tett på.

Begge perspektivene er viktige. Det største problemet er at næringsaktøren som har hatt dialog med kommunen, i god tro har regnet med at saka var i orden, og at man ville få leie lokalene.

Kommunen må legge til rette for næringslivet hvis den skal sikre framtidig aktivitet og liv. Samtidig må innbyggerne sikres både trafikksikkerhet og trivsel. Når ulike hensyn skal veies opp mot hverandre, må resultatet forankres godt i de folkevalgte organene. Administrasjon og politikere skal ikke blande roller, men de må samtidig ha åpne linjer og kommunisere så den som kontakter kommunen veit hva man har å forholde seg til.

Politikere og administrasjon må være samsnakket. Det krever åpne linjer fra begge sider. Først og fremst må administrasjonen vite hva slags handlingsrom den har i slike saker. De folkevalgte skal gi kommunedirektøren klare regler for hvilke beslutninger som er delegert, og hvilke som skal tas på politisk nivå.

Lødingen trenger arbeidsplasser og utvikling, i likhet med mange andre kommuner. Det er beklagelig hvis en næringsetablering skal gå tapt fordi man ikke har klart å dra lasset i lag på rådhuset. Politikere og administrasjon har et felles ansvar for å bidra til en løsning som gir etablering og ny virksomhet, til det beste både for oppstartselskapet og kommunen.