Jonn Arthur Aas

Noen kommuner var fullstendig fraværende på ADHD-kursene

Av: Jonn Arthur Aas, styreleder ADHD Norge Nordland

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller Hyperkinetisk forstyrrelse er en diagnose innenfor klassifiserings- og diagnosesystemet som vi benytter i Norge (utgitt av WHO, også kalt ICD-10) og i den amerikanske diagnosemanualen (DSM-5). ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse som forekommer hos både barn, unge og voksne.

ADHD Norge er en organisasjon som skal blant annet skal spre kunnskap om og forståelse for ADHD. Vi skal fremme full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, samt ivareta interessene til mennesker med ADHD og deres nærstående. Vi skal også bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet, politiske miljø og andre organisasjoner.

ADHD Norge er en organisasjon som har fylkes- og lokallag i hele landet. Det jobbes for å oppnå de nevnte målene på mange vis. Som alle vet har Norge vært rammet av covid 19 og dette har hemmet ADHD Norges arbeid med å fremme medlemmenes sak. Til tross for dette har ADHD Norge økt sin medlemsmasse i 2020 og 2021 fra 8000 til vel 9500 medlemmer. Det forteller meg at det ikke er så lett å ha ADHD. Kanskje har det vært ekstra vanskelig med hjemmeskole, digitale løsninger, hjemmekontor, å være mye sammen osv. Dette gjelder alle familier, men spesielt de familier hvor en eller gjerne flere har ADHD.

I et forsøk på å gjøre noe for våre medlemmer i Nordland har fylkeslaget tilbudt kurs om ADHD for lærere og andre i skolen. Kurset er gratis og det har vært arrangert gjennom RKK (regionale kompetansekontorene) i Nordland. Kursholder er Edvin Eriksen som er en betydelig kapasitet på området, både lokalt og nasjonalt. Kursene har vært gjennomført både på Helgeland, i Lofoten og i Vesterålen.

Begrenset økonomi

Med tanke på hvor stor utfordring ADHD er i hverdagen for skolene, så speiler ikke deltakelsen på kurset dette. Når det er sagt har de som har vært på kursene vært svært fornøyd med innholdet. Som styreleder for fylkeslaget i Nordland må jeg bare beklage at ikke flere fra skolene kunne delta, for det er minst 1-2 med ADHD i hver klasse. ADHD Norge Nordland har en begrenset økonomi så vi kan ikke kjøre flere kurs for dem som ikke fikk med seg kurset da det gikk. Likevel har vi fått tatt opp kurset på Sortland slik at det er mulig å se det i etterkant. Opptaket er ca tre timer og kan fås hos det lokale RKK-kontoret.

I vårt arbeid for personer med ADHD har vi sett at hverdagen ikke er enkel for alle, heller tvert imot. Det finnes dessverre mange som ikke forstår hva ADHD er og mange barn i skolen får ikke den hjelpa de trenger. Det beror på mange forhold; manglende forståelse hos andre barn og voksne, manglende forståelse blant lærere, manglende ressurser til å hjelpe, det øvrige hjelpeapparatet er ikke godt nok osv. Lista kunne vært lang.

Vår erfaring fra vår kontakt med våre medlemmer viser at holdninger til og kunnskap om ADHD tidvis er skremmende. Det er alt fra «å la barn være barn» til at ADHD er smittsomt. Vi har opplevd at foreldre/foresatte ikke tør å la seg avbilde i avisen når sakene handler om ADHD og at vi forsøker å danne lokallag. Foreldrene er rett og slett redd for represalier mot barna siden oppslaget kopler dem til ADHD-diagnosen. Som leder i fylkeslaget synes jeg nettopp dette er skremmende. Holdningene i samfunnet er faktisk til hinder for at vi klarer å danne lokallag og på denne måten klarer å ivareta våre medlemmer.

ADHD Norge oppfordrer alle til å sette seg inn i hva diagnosen innebærer. Norsk Helseinformasjon (NHI) sier følgende om kjennetegn og symptomer på ADHD:

Uoppmerksomhet, klarer ofte ikke å være fokusert på detaljer eller gjør uforsiktige feil i skolearbeidet eller i andre aktiviteter. Har ofte vansker med å holde oppmerksomheten når det utfører oppgaver eller leker. Ser ofte ikke ut til å høre når de blir snakket til. Følger ofte ikke instruksjoner fullt ut og klarer ikke å avslutte skolearbeidet, fullføre rutinearbeid eller andre oppgaver. Har ofte vansker med å organisere oppgaver eller aktiviteter. Unngår ofte eller misliker oppgaver som krever vedvarende tankevirksomhet, slik som skolearbeid eller hjemmelekser. Mister ofte ting som behøves for å utføre aktiviteter, som for eksempel bøker, blyanter, leker eller verktøy

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lar seg ofte lett distrahere. Glemmer ofte. Hyperaktivitet og impulsivitet. Fikler ofte med hendene og føttene eller vrir seg i stolen. Forlater ofte pulten sin i klasserommet eller i andre situasjoner der man forventer at de sitter ved pulten. Løper eller klatrer når det ikke er nødvendig. Ungdommer gjør kanskje ikke det, men de kan føle seg konstant urolige. Har ofte problemer med å leke stille og rolig. Er som regel på farten eller opptrer som om de ble drevet av en motor. Er ofte svært snakkesalige. Buser ofte ut med svarene før spørsmålene er blitt fullstendig stilt. Har ofte vansker med å vente på sin tur. Avbryter eller blander seg ofte inn i andres samtaler eller spill-

Kompliserte i hverdagen

Det er viktig å påpeke følgende. Det er sjelden at noen har alle disse kjennetegnene og styrken på de ulike problemstillingene er variabel. Det er viktig å påpeke at i NHI sin informasjon ovenfor er det ikke noe som tilsier at det å ha ADHD automatisk betyr at en har negativ/problematisk adferd. Noen av punktene kan kanskje være litt kompliserte i hverdagen, men ingen ting tilsier at en med ADHD er sint eller aggressiv. I Danmark har en rett og slett gått bort fra at ADHD gir adferdsproblemer. Dersom noen med ADHD har store adferdsproblemer vil jeg hevde at det er andre grunner til det enn diagnosen ADHD.

Sett deg inn denne diagnosen

Som leder for ADHD Norge Nordland oppfordrer jeg alle som trenger det å sette seg inn i hva denne diagnosen er. ADHD Norge Nordland har kjørt gratis kurs med et faglig høyt nivå på flere steder på Helgeland, i Lofoten og Vesterålen. Tilbakemeldingene etter disse kursene har vært svært gode, men vi skulle ønske at flere har benyttet seg av gratistilbudet som vi har kjørt gjennom de regionale kompetansekontorene (RKK). Noen kommuner var fullstendig fraværende på kursene. Vi ønsker også at de store skolene hadde vært bedre representert på kursene.

ADHD Norge Nordland håper å fortsette med kursing. I neste runde vil vi fokusere på foreldre som målgruppe og familien som arena for daglige problemstillinger. ADHD Norge Nordland takker dem som tok seg tid til å delta på vårt kurs om ADHD for lærere og andre i skolen så langt, for vi vet at kunnskapen kommer dem med ADHD til gode.