Jørn Martinussen: vil ha kommuneøkonomien ut på ettersyn. Foto: Innsendt

Øksnes-økonomien må ut på ettersyn

Øksnes Venstre vil legge kommunestyrets budsjett– og økonomiplanvedtak ut til offentlig ettersyn.

Årsbudsjett og økonomiplan er bindende for kommunens samlede virksomhet for kommende år. Det er derfor spesielt viktig at planene er sikret en grundig behandling i de kommunale organer før vedtak fattes.

Frem til kommuneloven av 1992 hadde rådmannen rett og plikt til å utarbeide forslag til budsjett for kommunen. Denne oppgaven er i loven nå overført til formannskapet.

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst fjorten dager.

Begrunnelsen for det alminnelige ettersynet er at vurderinger og resultater som er lagt til grunn i budsjettet og økonomiplanen, skal kunne bedømmes og debatteres av offentligheten i forkant av et endelig vedtak i kommunestyret.

Skal målet med det alminnelige ettersynet kunne etterleves, er det vesentlig at øksnesværingene er sikret tilgang til vurderingene som blir foretatt i formannskapet.

Offentlighetsloven fastslår også at det skal legges tilrette for at blant annet formannskapets saksbehandling skal være: ”open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta.”

Posisjonen i Øksnes sin håndtering av budsjettet og økonomiplan i formannskapet er ikke i tråd med disse prinsippene. Sp, Høyre og Frp sin innstilling er lik rådmannens innstilling, men det er rimelig åpenbart at det budsjettforslaget de legger fram i kommunestyret vil være forskjellig fra rådmannens forslag på vesentlige punkt.

Innstillingen til budsjettet- og økonomiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslagene, og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret.

Budsjettet og økonomiplan, som mest sannsynlig blir endelig vedtatt i kommunestyret, er ikke lagt ut til offentlig ettersyn. Dermed har ikke allmennheten fått anledning til reelt å vurdere det fremsatte forslaget. Av denne grunn vil Øksnes Venstre foreslå å legge kommunestyrets budsjett– og økonomiplanvedtak ut til alminnelig ettersyn. Dernest behandles saken på nytt i et senere kommunestyremøte.

Blir ikke dette imøtekommet, vil Øksnes Venstre be departementet om ei vurdering av om budsjett- og økonomiplanen i Øksnes har blitt til på lovlig måte.