På høy tid

Beboere og besøkende i enden av Vesterveien på Sortland må en rundtur på ei halv mil rundt Vestmarka om de skal med bil til Bjørklundveien, som i luftlinje bare ligger et par hundre meter unna.

Veiutløsningen som gjør det mulig å komme ned fra Vestmarka på sørsida av sentrum er ei overmoden sak. Kommunestyret har satt av penger til å koble sammen Vesterveien og Bjørklundveien i 2023 og 2024, og nå ber kommunedirektøren om at politikerne gjør det klart hva de egentlig vil med tiltaket og hvilken oppgave veien skal løse.

Det bør være opplagt at reguleringsplanen som er gjeldende, ikke egner seg til å bygge etter. Det er så trangt mellom husene i området at veien som er regulert inn bare har ett kjørefelt inntegnet. Hvis man tror det skal bli problemfritt på en vei der en stor del av beboere og besøkende i Vestmarka må ferdes i en bratt og uoversiktlig bakke med ett kjørefelt, er man i beste fall naiv.

Hvis denne traseen skal brukes, må man ta høyde for å løse ut og rive hus for å få tilstrekkelig plass til kjørefelt, gang- og sykkelvei, grøfter og avslutning mot husene på begge sider.

Hvis man tror det skal bli problemfritt på en vei der en stor del av beboere og besøkende i Vestmarka må ferdes i en bratt og uoversiktlig bakke med ett kjørefelt, er man i beste fall naiv.

Eventuelt kan man se etter andre påkoblingspunkt. Nå ligger muligheten foran de folkevalgte til å få utredet andre alternativer. Da har de i tillegg muligheten til å ha flere tanker i hodet, for eksempel å få veiutløsning for kommende boligfelt i hittil ubebygde områder. Man kan lett tenke seg at det ville være naturlig å se dette i sammenheng med den planlagte utbygginga av 200 boliger i Rundheia, slik at en sammenkobling bør skje høyere opp i terrenget og lengre mot nord-vest. Det kan også være naturlig å legge til rette for at det kan utløses nye boligområder lengre mot sør.

Samtidig må planlegginga og selve veiutløsninga ta nødvendig hensyn til sterke natur- og friluftsinteresser i området. Prestdalen er populær for tur og utfart, og det vil være svært uheldig om en trafikkert vei blir liggende på tvers som en sperre for atkomsten. Marka må være tilgjengelig, både av hensyn til folkehelse og livskvalitet for beboere som blir berørt.

Nå gjelder det å komme i gang med avveiningene og finne ei løsning som gir nødvendig og framtidsrettet veiutløsning for Vestmarka. Kanskje vil det vise seg at det var bra for den kommende utviklinga sør for Sortland at ikke det skjedde tidligere, men det er på tide å samle alle kortene og spille dem rett.