Yngve Hansen, kommunestyrerepresentant, Øksnes Arbeiderparti.

Påstander fra ordfører i forbindelse med Elvelund 2

Av: Yngve Hansen, kommunestyrerepresentant, Øksnes Arbeiderparti

Åpent brev til ordfører John Danielsen angående påstander i forbindelse med Elvelund 2 fremsatt i kommunestyret 5. mai 2020

Viser til min interpellasjon i kommunestyret nevnte dato angående Elvelund 2, og ordfører sitt svar på dette. Det er svært beklagelig at ordfører ikke følger reglementet for kommunestyret som i §9 helt klart stadfester at svaret fra ordfører skal foreligge skriftlig. Nevnte forhold gjorde det krevende i møtet å skulle få med seg alle elementer i ordfører sitt svar, når dette bare ble fremført muntlig.

Intensjonen med interpellasjonen var å prøve å få klarhet i ordfører sin håndtering av saken, og veien videre. I og med at prosjektet er ute på anbud har jeg forståelse for at det er krevende for ordfører å kommentere deler av den, men det var uansett vanskelig å bli særlig klokere på det som gjelder hvordan saken er behandlet i Formannskapet ut fra svaret ordfører gav på interpellasjonen.

Så jeg konstaterer bare at svaret neppe er egnet til å betrygge de ansatte i hjemmetjenesten i forhold til nye lokaliteter. Jeg merker meg også at ordfører forskutterer fremtidige budsjettreguleringer med at eventuelle økninger i kostnadsrammer fører til reduksjoner i stillinger i kommunen. Det er et varsko som jeg går ut fra at alle ansatte i kommunen registrerer, selv om ordfører ikke peker på hvilke områder han mener kommunen kan redusere i stillinger.

Avslutningsvis i svaret sitt kommer ordfører med en uttalelse, sitat: «Når det gjelder bakgrunnen for at det i dag ikke er bygd lokaler til hjemmetjenesten samt omsorgsboliger så er dette et valg som er gjort av posisjonen i forrige periode».

Som representant for posisjonen i forrige periode finner jeg grunn til å reagere på denne uttalelsen. Jeg er som ansvarlig politiker opptatt av å stå for de avgjørelser jeg er med på å fatte. Jeg har ingen problemer med å innrømme, og forhåpentligvis lære av det, i tilfeller hvor vedtak jeg har vært med på å fatte i ettertid har viser seg å være uheldig.

I denne saken kan jeg derimot ikke se at posisjonen i forrige periode har gjort noen vedtak, stemt ned noen forslag eller trenert noen prosesser som har hatt med nye lokaler for hjemmetjenesten eller omsorgsboliger å gjøre. Jeg går ut fra at når ordfører kommer med en slik uttalelse fra talerstolen i kommunestyret så sikter han til noe konkret. Jeg ber derfor ordfører om å vise til hvilke valg han her henviser til.