Stortingsrepresentant: Jonny Finstad (H)

Politisk svarteperspill hjelper ikke kystbefolkninga i Nordland

Av: Jonny Finstad, stortingsrepresentant Nordland Høyre

Dramatisk økning av fergetakstene i Nordland kommer på toppen av kuttene i ferge og hurtigbåttilbudet og nedlegging av skoletilbud.

Når de rødgrønne som styrer Nordland har behov for å skylde på andre (regjeringen) for egne kutt og prioriteringer, fremstår det som politisk feighet og ansvarsfraskrivelse. Politikk er alltid å prioritere.

Takstøkningen og kuttene har først og fremst rammet kystbefolkningen i fylkets distrikter og fremstår ikke som en god oppskrift på bolyst, næringsutvikling og økt verdiskaping i Nordland. Fergene og båttilbudet er avgjørende for at mange i Nordland skal komme seg til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Nasjonalt jobber vi derfor med å gjøre Autopass ordningen gunstigere også for fylkesfergene.

Fra mitt ståsted i transportkomiteen på Stortinget har jeg fått utallige henvendelser fra folk på Nordlandskysten med bønn om at storting/regjering må gripe inn ovenfor Nordland fylke. Men, våre hender er bundet, det politiske ansvaret på områdene er gjennom kommuneloven delegert til lokaldemokratiet i Nordland som styres av Ap, Sp, Sv og KrF.

Disse partiene påstår at staten (regjeringen) har pålagt fylket å investere i lav og utslippsfrie ferger som koster 200 millioner ekstra. Dette gjelder kun statens egne ferger. Det er fylket selv som har prioritert dette, og får tilskudd gjennom bla Enova. Denne ordningen jobbes der for øvrig med å forbedre.

De mange kuttene begrunnes med at fylkets økonomiplan viser at Nordland får 486 millioner mindre fra staten fremover. Tallet stemmer ikke med statens beregninger. Økonomiplanen avviker fra statlige føringer på flere punkter, bla anbefalt overskudd, skatteanslag, vekstanslag mv. Sammenligner man tallene fra tidligere økonomiplan og faktisk bevilgning i 2020 (ikke justert), får Nordland 435 millioner mer i år enn forutsatt i egen økonomiplan. Poenget er at Nordland fylkes økonomiplan bygger på egne forutsetninger og politiske prioriteringer.

I motsetning til hva som formidles kommer Nordland mye bedre ut i det nye inntektssystemet fra 2020, samt ved innføringa av de nye båt og fergenøklene i 2018. Nordland har en finansiering på 119 % av landsgjennomsnittet, nettopp for å bla kompensere for store avstander og en kommunikasjonskrevende kyst.

Nylig fremlagte rapporter viser at Nordland driftes mye dyrere enn gjennomsnittet og har betydelig potensial for frigjøring av betydelig økonomiske midler innenfor bla administrasjon, politisk aktivitet og effektivisering som kan brukes på fylkets kjerneoppgaver, som samferdsel og skole.

De borgerlige i Nordland har innenfor samme økonomiske ramme i alternativt budsjett verken økt fergetakster, kuttet rutetilbud eller lagt ned skoler. En annen politisk prioritering der altså.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kysten av Nordland har store naturverdier og et enormt potensial for verdiskaping, vekst og økt bosetting. For å utløse potensialet er investering i bedre samferdselstilbud avgjørende. Derfor har dagens regjeringen prioritert å øke samferdselsbudsjettet med hele 85 %. De rødgrønne i Nordland gjør det motsatte – og skylder på regjeringen.

Dette meningsløse politiske svarteperspillet om hvem som har skylda for samferdselskuttene i Nordland må stoppe. Det hjelper ikke kystbefolkningen. Vi bør heller brette opp ermene og løfte i flokk til beste for utviklingen i Nordland fylke. Det økonomisk handlingsrommet er til stede. Det handler om politisk prioritering i Nordland.