Tillitsvalgt: Hege Søderholm Tverfjell. (Arkivfoto) Foto: Trond K. Johansen

PPD for Vesterålen og Lødingen – et regionalt samarbeid til det beste for barn og unge i snart 50 år

Av: Hege Søderholm Tverfjell, tillitsvalgt, på vegne av ansatte i PPD for Vesterålen og Lødingen

Vi ansatte på PPD har fått informasjon via Facebook og nettavisen blv.no at administrasjonen i Sortland kommune har meldt inn sak til driftsutvalget hvor det foreslås at Sortland skal melde seg ut av det interkommunale PPD-samarbeidet. Driftsutvalget har møte kommende torsdag.

Les også
Anbefaler å si opp PPD-avtalen

Saken vedrørende organisering av PPD har vært styrebehandlet i PPD. Det var flertall for å opprettholde et regionalt samarbeid slik vi har i dag, oppgavefelleskap og ikke vertskommunemodell. Administrasjonen i Sortland kom i ettertid med at de da vil melde seg ut fordi de vil være vertskommune etter ny kommunelov, og ha et samarbeid med Hadsel. Spørsmålet er om Bø, Øksnes og Lødingen vil gå inn i en vertskommunemodell sammen med Hadsel hvor Sortland er vertskommune? Er dette realistisk? Eller blir det splittelse i PPD og slutt på det gode og viktige fagmiljøet vi utgjør per i dag, og har utgjort i snart 50 år?

Vi undrer oss over hvorfor en slik sak blir omtrent kastet inn i driftsutvalget, uten at politikerne har fått undersøkt saken og utfall/konsekvenser godt nok. Hvorfor er det blitt et hastverk med å melde seg ut av PPD uten at det er drøftet og konsekvensvurdert i PPDs styre først? Hva blir konsekvensene for de ansatte og fagkompetansen som i dag er i et samlet PPD for Vesterålen og Lødingen?

PP-tjenesten er, og skal være, en uavhengig hjelpetjeneste for barn og unge med særskilte behov, og skal sikre retten til god opplæring i barnehage og skole. I dagens fagmiljø hos PPD har vi 7,3 rådgiverstillinger fordelt på fem kommuner. Vi rådgivere har ulik faglig bakgrunn og kompetanse, noe vi benytter i saker og på tvers av kommunene for å sikre tverrfaglighet. Det har tatt mange tiår å bygge opp et sterkt og godt tverrfaglig fagmiljø. Vi anser det som unikt sammenlignet med mange av landets andre PP-tjenester.

Dagens organisering med oppgavefellesskap og lik stemmerett i styret for PPD gir en likeverdig samarbeidsform. Vil vi få en uavhengig PP-tjeneste i fortsettelsen, slik loven sier? Vil fokuset være å ivareta de sårbare barna fremfor å bli detaljstyrt og målt i forhold til effektivitet? Dette bekymrer oss ansatte og vi ber om at våre folkevalgte politikere tar seg tid til å vurdere dette nøye før de tar en beslutning i saken.

Vi ansatte er bekymret over den stadige uroen som administrasjonen i Sortland skaper. Det bør være med stolthet at Vesterålskommunene kan vise til snart 50 års samarbeid for sårbare barn og unge. Slik vi ansatte ser det, har Sortland allerede et ansvar som vertskommune. Den sørger for kontorfasiliteter, med hovedkontor på Sortland, og kommunale fellestjenester som regnskap, lønn og IKT utføres i dag av Sortland kommune. Så hva er det egentlig å tjene på en vertskommuneordning fremfor oppgavefelleskap – annet enn å begrense samarbeidskommunenes innflytelse? Kan vi risikere at 50 års interkommunalt samarbeid opphører, og at vårt gode fagmiljø splittes?

Lokalene: Kystnæringssenteret huser de ansatte i PPD for Vesterålen og Lødingen på Sortland. Foto: Inger Merete Elven