Hadsel sykehjem.
Hadsel sykehjem. Foto: Innsendt

Respektfull og verdig eldreomsorg i Hadsel?

Bladet Vesterålen skriver i en reportasje at det «ikke er venteliste, men dobbeltrom på sykehjemmet». Pårørende hevder at beboerne «mister privatlivet». Reportasjen forteller også at mennesker på Stokmarknes sykehjem plasseres i dobbeltrom mot sin vilje.

Er det riktig å umyndiggjøre mennesker i livets siste fase? Er dette i tråd med Stortingets vedtatte lov og forskrift? Og er det slik vi ønsker å takke av de som har sørget for det samfunn vi er en del av?

I dag bor de eldre lengre hjemme enn tidligere. Det betyr at de som må ha sykehjemsplass er sykere og mer pleietrengende enn før. Det er vanskelig å forstå at syke pleietrengende mennesker tvinges til å bo sammen med tilfeldige andre. Å bli tvunget til å dele kroppslige lyder og lukter, stell og personlige samtaler med pleiere og pårørende, kan umulig være innenfor det vi forstår med akseptabel behandling av mennesker på omsorgstrappas siste trinn. En slik behandling kan bare karakteriseres som uetisk, nedverdigende og ufølsom.

Forskriften for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie sier om beboernes rettigheter i

§ 4-1, bl.a. følgende: «Sengerommene skal som hovedregel være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen.” I § 4-3 påpekes også at ”beboerne skal kunne medbringe egne møbler og private gjenstander ved permanent opphold.»

For en uten juridisk kompetanse kan forskriften bare oppfattes som om at enerom er det normale og at det bare kan tilbys dobbeltrom i de tilfeller der det er et ønske om å bo sammen. Forskriften åpner altså ikke for tvang. Det vil også være praktisk vanskelig å medbringe egne møbler og private gjenstander til et dobbeltrom.

Steinar Sørensen

Nestleder Hadsel Høyre.
Steinar Sørensen Nestleder Hadsel Høyre. Foto: Privat

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) sier i tillegg i § 3 at

tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:

a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand, og

h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom

Også verdighetsgarantien underbygger lovgivers intensjon om selvbestemmelsesrett, egenverd og at eldre i institusjon skal tilbys enerom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når mennesker har behov for plass i institusjon blir livet svært endret. Det kan være skremmende å forlate det kjente i eget hjem til en tilværelse med nye rutiner, fremmede pleiere og andre beboere. Å ha mulighet for å trekke seg tilbake, til privatliv i eget rom, omgitt av det kjente, det som har verdi og betyr mye, mulighet til å snakke uforstyrret med sine nærmeste og pleierne, er grunnleggende for livskvalitet og er samtidig en menneskerettighet.

Selv om en er syk og pleietrengende er retten til privatliv og medbestemmelse en menneskerett. Ja, kanskje nettopp da. I dette ligger at mennesker ikke må fratas personlig integritet når de bor på sykehjem.

Hadsel Høyre har respekt for den enkeltes integritet og individuelle behov. Mennesker som må ha sykehjemsplass skal ikke fremmedgjøres, men skal ha mulighet for å skape sitt eget hjem i trygge omgivelser. Hadsel Høyre ønsker at alle som må ta opphold i sykehjem skal få enerom. Dette vil vi programfeste for at eldreomsorgen i Hadsel skal preges av respekt og verdighet.

Steinar Sørensen

Nestleder Hadsel Høyre