Klage: Geir Abel Ellingsen i Georg A. Ellingsen AS på Sortland har sendt inn klage på avtalen Sortland kommune har inngått med Holmøy Maritime. Foto: Sverre Idar Lakså

Rydd tvilen av veien

Georg A. Ellingsen AS har klaget på Sortland kommunes vedtak om å gå inn i et samarbeid med Holmøy Maritime om ny vannledning fra Lilandsvatnet.

Selskapet har fått jurister til å vurdere de rettslige aspektene ved avtalen og behandlingen av den knyttet til gjeldende regelverk for kommunale vann- og avløpsanlegg og kommuners avtaler med private aktører. Vurderingen sier at kommunestyret har gjort feil, blant annet fordi reglene for vanngebyr ikke gir kommunen anledning til å gi én aktør fritak. Dessuten mener man avtalen innebærer en offentlig støtte til Holmøy som må vurderes hos ESA før avtalen kan inngås. Og så framholder den juridiske vurderinga at anlegget som omtales i samarbeidsavtalen er å betrakte som et vassanlegg, og må eies av kommunen.

Sortland Høyre ber også Statsforvalteren i Nordland gjøre en lovlighetskontroll av samarbeidsavtalen.

Ingen vil være tjent med at samarbeidsavtalen settes ut i livet mens det hefter tvil ved lovligheten av den.

Forholdet til regelverket er et tungtveiende spørsmål som må avklares. Ingen vil være tjent med at samarbeidsavtalen settes ut i livet mens det hefter tvil ved lovligheten av den.

Samtidig peker både Sortland Høyre og Georg A. Ellingsen AS på at alle andre må betale mer når en enkelt aktør skal slippe å betale vannavgift. Ifølge Geir Abel Ellingsen i Georg A. Ellingsen AS vil kommunen over en periode på 40 år tape over 200 millioner kroner i vannavgift på avtalen, noe han mener ikke kommer godt nok fram. Dersom man ikke har vært oppmerksom på det før vedtaket, er det en stor mangel. Det vil påvirke alle innbyggerne som er tilknyttet det kommunale vann-nettet i mange år framover, fordi de må betale desto høyere vannavgift enn hvis Holmøy også hadde vært med som abonnent uten en spesialordning.

Et stykke på vei må man forutsette at kommunestyret må ha vært oppmerksom på inntektstapet før det sluttet seg til avtalen. Men det er forståelig at det stilles spørsmål også ved det, selv om man må trekke ei skillelinje mellom et forsøk på rein omkamp og en klage som tar for seg mangler i utredningsgrunnlaget og mulige brudd på regler.

Samarbeidsavtalen mellom Holmøy og Sortland kommune vil ha store ringvirkninger både praktisk, økonomisk og juridisk. Derfor er det bra at klagen kommer, og at man kan regne med at den blir grundig vurdert. Det er også i Holmøys interesse at all tvil ryddes av veien før vannkrana åpnes.