Kritisk: Christoffer Ellingsen, Sortland Rødt. Foto: Innsendt

Sikker vannforsyning til husholdninger og næringsliv i Sortland?

Av: Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt

Som gruppeleder for Rødt i Sortland har jeg tatt opp en del forhold rundt vannforsyning og hva flertallet Ap, Sp og SV har vedtatt. Dette er med rette karakterisert som «haulaust». Hovedgrunnen til det er at omtrent like mye vann som et gjennomsnittlig «normaluttak i hele Sortland kommune» (jamfør kommunalsjefens egen opplysning i BLV 13.01.22), er avtalt rettighetsoverført til en privat bedrift! Dette var etter et overfladisk og ufullstendig saksframlegg fra kommunedirektøren. Men uansett er det det politiske flertallet som er ansvarlig for vedtaket. Det hadde vært greit om representanter fra det politiske flertallet hadde deltatt i den offentlige debatten om dette vedtaket.

Så langt har Holmøy Maritime as, som er uten ansvar for vedtaket, kommentert mitt innspill og nå også kommunalsjefen som representant for kommunedirektøren og administrasjonen for øvrig.

Konstruktivt, ufullstendig og dårlig

Kommunalsjef Terje Kili har ei konstruktiv tilnærming i sitt innlegg i BLV: «Vann og næringspolitikk» som blant annet tar opp hvordan Sortland kan gi sikker og trygg vannforsyning. Hans utgangspunktet er temmelig likt det Rødt er kommet fram til i denne sak. Det er viktig å kunne ha en alternativ vannkilde til Storvatnet både for å sikre nødvendig kapasitet og beredskap. At det da først og fremst sees til Lilandsvatnet, er i tråd med våre vurderinger. Kommunalsjefen er også på samme måte opptatt av å sikre tilstrekkelig og godt vann til næringslivet og gir i tillegg i all hovedsak tilslutning til mine beregninger av gjennomsnittlig behov for vann til det planlagte slakteriet til Holmøy. I kommunalsjefens kommentar til meg, har han også en gjennomgang av økonomien i tilknytning til godkjente avtalen. Det er nettopp en del av disse tilnærmingene som er utelatt eller altfor dårlig behandla i saksframlegget som ble lagt fram i forbindelse med avtalen som foreslo å overføre vannrettigheter fra kommunen til Holmøykonsernet. Det er også andre forhold som ikke var vurdert eller lagt fram i saksframlegget, men som har stor betydning for å vurdere sakskomplekset knytta til avtaleforslaget. Det er i tillegg på plass å vise til at Høyre har lagt inn et krav om lovlighetskontroll av vedtaket. Karakteristikken av at utredninga fra administrasjonen var «skandaløst og uakseptabelt» er dekkende.

Les også
Så er spørsmålet hva en kommune skal gjøre når man har noen som ønsker å etablere en virksomhet som i perioder av året vil ha behov for store mengder vann og som vil kunne gi mellom 60 og 80 nye arbeidsplasser?

Privat disposisjonsrett

Noen av kommunalsjefens argumenter er vanskelig å forstå. Det ene er at mens Holmøy har et gjennomsnittlig behov for vann på 1,64 l/s har kommunen inngått avtale om å overføre rettigheter til Holmøy med gjennomsnittlig uttak på hele 37,5 l/s fra Lilandsvatnet. Sammen med Maurnes vannverks behov er dermed hele beregna kapasitet til Lilandsvatnet disponert. Avtalen som er godkjent gir kommunen anledning til kjøpe rensa vann fra Holmøy til ordinær gebyrtariff i «nødsituasjoner» som det står i avtalen. Hva «nødsituasjoner» er, er ikke definert. Kan det bety at det er aktuelt å eksempelvis innføre rasjonering for uttak fra Storvatnet før «nødsituasjoner» oppstår, mens Lilandsvatnet egentlig har ledig kapasitet? Etter mitt skjønn svekker avtalen intensjonen, som også administrasjonen ser ut til å ha, med å ta Lilandsvatnet i bruk som tilgjengelig vannkilde til størstedelen av kommunens behov. Dette fordi disposisjonsretten til Lilandsvatnet overføres til ei privat bedrift.

Tilsiget ikke kommentert

Det er påfallende at kommunalsjef Kili ikke nevner min påpekningom at ny konsulentrapport om beregna kraftig økt tilsig til Storvatnet, ikke er en del av et heilhetlig bilde. Rapporten er for det første ikke gjort tilgjengelig for politikerne. For det andre gir den en omfattende endring av vannforsyningssituasjonen for hele Sortland. For det tredje ble denne kjent for administrasjonen samtidig som forhandlingene med Holmøy ble satt i gang (mai 2021).

Det er fullt mulig å tolke rapportens opplysninger slik at det vil være tilstrekkelig vann fra Storvatnet også til Holmøys slakteri gjennom den nye vannledningen over sundet (investering ca. 20 mill.). Det hastverket som framkommer gjennom at det plutselig var viktig å få avtale med Holmøy om Lilandsvatnet, er i den sammenheng ikke enkelt å skjønne. Kili viser til kommunestyret vedtak 11.02.21, men unnlater å kommentere punkt 2 i vedtaket: «Tiltak for å sikre vannforsyningen til industriutbyggingene i Holmen og i Sortland (økt kapasitet) prioriteres der en ser på nødvendige tiltak i Lilandsvatnet. Dette skal skje i tråd med rullering av Hovedplan for vannforsyning.»

Dette er viktig. For i stedet for å vente med å se Lilandsvatnet i en større sammenheng for vannforsyninga slik vedtaket legger til grunn, fremmes avtalen med Holmøy uten politisk uttrykt ønske om det. Når Kili hevder at: «administrasjonen har forstått det slik at det fra politisk hold er ønskelig å bidra til en slik investering» (tilrettelegge Lilandsvatnet for økt vannforsyning, min kommentar), kan en stille spørsmål om det er framkommet noe annet ønske, og fra hvem, enn det som faktisk ligger i kommunestyrets vedtak. Vedtaket er tydelig nok. Administrasjonen og det politiske flertall sluttet seg til at vedtaket måtte oppheves på grunn av hastverk på tross av at den nevnte rapporten mente det var vann nok fra Storvatnet. Det er også verdt å nevne at Holmøy Maritime as sjøl sier at det var kommunen som tok kontakt med dem om eventuelt samarbeid/avtale.

Uakseptabel prosess og avtale

Etter Rødts syn er det mye å sette fingeren på og mye uryddighet i denne saka. Vårt engasjement går først og fremst på det at kommunen overfører disponering av store vannressurser til en privat bedrift og dermed svekker den generelle forsyningssikkerheten. Dernest er det en rekke forhold som virker dårlig utreda, foreløpig uforklarlig omgjøring av tidligere vedtak og hastverk og andre forhold.

Kritikken fra oss går til det politiske flertallet som på tross av at flere av disse forholdene ble påpekt fra Rødt og Høyre i prosessen fram til vedtak, likevel godkjente avtalen. Dernest må administrasjonen ta ansvaret for mangler i saksframlegg og uryddighet knyttet til allerede avklarte vedtak. Rødt har for øvrig ikke «i flere sammenhenger beskyldt administrasjonen for å trenere og utsette arbeidet med Hovedplan for vannforsyning». Rødt har konstatert at planen flere ganger er utsatt og forholdt oss til det. At en slik overordna plan ikke har vært grunnlaget for prosessen som har vært gjennomført det siste året, kan vi bare beklage. Det gjelder ikke bare angående Lilandsvatnet, men også spørsmål om ny demning ved Storvatnet.