Myr: Illustrasjonsbilde. Foto: Mareno Leonhardsen

Siste ord på myra

Sist uke trådte forbudet mot å dyrke opp myr i kraft i Norge. Myrjord binder store mengder karbon, og når jorda graves opp, slipper klimagassen CO2 ut i atmosfæren, sammen med metan og lystgass. Regjeringa viser til at den totale mengden karbon i alle verdens myrer er omtrent like stor som i atmosfæren. Myrområder er viktige også fordi de binder vann og har stort artsmangfold.

Det finnes åpninger for dispensasjon fra forbudet, som når grunneieren taper andre arealer for landbruksproduksjon, eller der grunneieren ikke har andre områder.

Det er ikke grunn til å trekke i tvil at myrområdene er viktige for klimaet. Men det betyr ikke uten videre at det nye forbudet vil ha reellt stor betydning for kampen mot global oppvarming.

Landbrukssjefen i Bø, Tor Andersen, betegner nydyrkingsforbudet på myr som konkurransevridende. Han har rett. Forbudet er spesifikt rettet mot landbruket. En grunneier som vil bygge boliger, næringsbygg eller om så legge parkeringsplasser på myra, har fremdeles muligheten til det. Samtidig er det vanskelig å se at den for eksempel tar høyde for at også dyrket mark binder CO2.

Venstre og miljøvernminister Ola Elvestuen har hatt stort behov for å kunne vifte med ei symbolsak.

Summen forteller om dårlig faglig og politisk handverk. Ikke minst ser det ut som Venstre og miljøvernminister Ola Elvestuen har hatt stort behov for å kunne vifte med ei symbolsak.

Hensikten med et nydyrkingsforbud er å verne myrene fordi de binder klimagasser. Arbeidet for å begrense klimautslipp bygger på et solid grunnlag av kunnskap og forskning, og de færreste trekker i tvil at det må gjøres betydelig innsats for å begrense den globale oppvarminga.

Men den nye forskriften er mangelfull for å oppnå hensikten. Samtidig skaper den store utfordringer. Hvis man skal oppnå hensikten og bidra til at den globale oppvarminga ikke skal skyte enda mer fart, hjelper det lite om myrområder blir lagt under asfalt. Derfor rammer forbudet urimelig.

Det finnes ikke mye alternativ til å dyrke opp myr, dersom det skal skje utvikling i landbruket mellom fjell og hav i Vesterålen. Norske myrområder er en viktig del av naturen og har selvsagt betydning for atmosfæren. Men å gjennomføre et forbud som rammer landbruksnæringa ubalansert, er ikke veien å gå.

Signaler fra et Fremskrittsparti i opposisjon, kan tyde på at siste ord ikke er sagt. Man skal ikke se bort fra at partiet vil finne sammen med andre opposisjonsparti i en omkamp om dyrkingsforbudet.