Valgurner: Illustrasjonsbilde. Foto: Svein Rist

Små marginer kan avgjøre: Hver eneste stemme teller

Den britiske statsmannen Winston Churchill har sagt at demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene. Onsdag denne uka kan vi markere FNs internasjonale demokratidag, men allerede mandag feirer vi i Norge med selve valgdagen for stortingsvalget 2021. Mange har allerede brukt stemmeretten til å sette en historisk rekord i antall forhåndsstemmer, men mandag er selve dagen.

Små marginer kan avgjøre hva slags regjering Norge får de neste fire årene. Det kan bli ei flertallsregjering som kan jobbe i ro og mak med sine saker, eller kanskje like sannsynlig ei regjering som må manøvrere seg fra sak til sak i Stortinget, hestehandle og støtte seg på ulike parti. Begge deler vil være uttrykk for sterke og svake sider ved demokratiet og vårt parlamentariske system.

Målet må være at resultatet av valget uttrykker folkets vilje best mulig. Jo flere som stemmer, og jo mer ulik bakgrunn de har, jo sterkere vil fordelinga av mandatene på Stortinget være i tråd med det folket mener. Derfor er hver eneste stemmeseddel som går i valgurna viktig.

Nå har alle med stemmerett sin kanskje største sjanse til innflytelse på de neste fire årene, ikke bare på skatter og avgifter, men også på helsetilbud, lov og orden, verdispørsmål om liv og død, om det skal bli lys i vinduene på bygda, og om det skal finnes jobbtilbud til ei datter, en bror eller en kamerat som har lyst til å bo i Vesterålen.

Det er all grunn til å holde en løpende diskusjon om hvordan demokratiet fungerer i Norge. Det er satt inn i rammene av et partisystem med nominasjoner til valglister, representasjon i nasjonalforsamlinga etter et system med sperregrenser, ulikt antall mandater fra ulike fylker, og ei regjering som utgår fra Stortinget. Dette er vår måte å sette demokratiet ut i praksis på, uten garanti mot feil og mangler. I bunnen ligger likevel selve tanken om at alle mennesker har samme verdi og skal ha samme rettigheter uavhengig av alder, økonomisk eller sosial status, kjønn, hudfarge, legning, religion, funksjonsevne eller andre variabler.

Jo færre som deltar i valget, jo mer gir de stemmeløse innflytelse til andre, og jo lettere blir det for mindre grupper å få uforholdsmessig stor innflytelse over viktige beslutninger for oss alle de neste fire årene.

Nå har den enkelte av oss mulighet til å gå til valgurna med den stemmeseddelen som best uttrykker hva slags retning vi mener Norge skal ta i årene som kommer. Den muligheten må brukes. Hver stemme skal høres.

Godt valg!