Som samfunnsengasjert borger, er det trist å bivåne kommunestyrets ledelse og posisjon de siste ukene. Det er ikke ofte jeg tar bladet fra munnen og sier fra i det offentlige rom, men denne «revyforestillingen» kan ikke stå ukommentert. Man tror nesten ikke det man leser, ser og hører.

I Sortland havn KFs vedtekter står følgende: Sortland Havn KF er organisert som et kommunalt foretak etter kommuneloven.

Sortland Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Sortland kommune.

Sortland kommunestyre er havnens øverste organ. Sortland Havn KF ledes av Sortland havnestyre.

Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med en havnesjef som leder.

Faktaopplysninger: Både styreleder og hovedtillitsvalgt Fagforbundet (HT) sitter i kommunestyret, i posisjon. De har således flertallet både som «eiere» og «generalforsamling» for Sortland Havn KF, dette som en direkte følge av både kommuneloven og vedtekter.

Kilden til konflikt (og havnesjefens oppsigelse) er et møte som Styreleder og Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet har hatt med de ansatte i Sortland Havn. Møtet ble avholdt uten at verken havnesjef eller styret i Sortland Havn KF var orientert...

Styreleder beklager senere at styret og havnesjef ikke ble informert, Fagforbundet (som initiativtager) forholder seg taus.

Hovedtillitsvalgt (HT) i Fagforbundet deltar i møtet, og makter ikke se sin dobbeltrolle som både «eier» og tillitsvalgt. HT finner å kunne ta av seg hatten som «eier» og opptre som tillitsvalgt i denne situasjonen, uten å stille spørsmål om egen habilitet.

Styreleder, som oppgis av havnesjef å være årsak til hans oppsigelse, erklærer seg heller ikke inhabil i å behandle en sak der han selv oppgis å være en del av konflikten. Under avsluttende behandling bruker han sin dobbelstemme til å «avsette» havnesjefen.

Mindretallet i styret for Sortland Havn KF krever protokolltilførsel angående styreleders habilitet – dette fordi de mener han selv er part i konflikten, noe som er korrekt i forhold til at havnesjefen uttrykker mistillit til styreleder som årsak til egen oppsigelse.

Kommentarer og spørsmål: PKt.2: I henhold til både kommune- og forvaltningsloven, er det liten tvil om at både havnesjef og styret for Sortland Havn KF burde vært informert om møtet. Det er urovekkende og oppsiktsvekkende, for ikke å si skuffende, at verken styreleder eller Fagforbundet så denne «problematikken» før de avholdt møte med de ansatte.

Pkt.3: Det er betenkelig at styreleder beklager manglende informasjon, for i det neste øyeblikk å ikke akseptere et «krav» fra havnesjefen om mer ærlighet og åpenhet i fremtiden dersom konflikter skulle oppstå. Man må jo da kunne tillate seg å berettiget spørre om den første beklagelsen var et spill for galleriet……?

Det er også beklagelig og uventet, at Fagforbundet ikke så behovet for informasjon til styret i Sortland Havn KF og havnesjef i denne saken. De av alle, burde kjenne spillereglene i arbeidslivet.

Pkt.4: Dette med å «se» sine hatter, er en vanskelig greie. Men man må vel kunne forvente at man som kommunestyrerepresentant, forstår at man er «eier» for alle KF-er som måtte eksistere i kommunen. Og det har ingen betydning at et KF er utskilt som en egen juridisk enhet – styret i et KF er underlagt kommunestyret (jfr. vedtekter og kommuneloven). Kommunepolitiker er man 24/7 i fire år, den hatten tar man ikke av som det passer.

Ja, jeg vet at kommuneloven åpner for at kommunerepresentanter også kan være tillitsvalgt. Det er derimot nevnt i utdyping av samme lov, at man har ansvar for å unngå inhabilitet (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf). Man har SELV ansvaret for å vurdere egen habilitet fra sak til sak, det er ikke andres oppgave. En «ryddige» fremgangsmåte ville opplagt være å sette en annen tillitsvalgt på akkurat denne saken.

Pkt.5: Det er direkte uklokt av styreleder å behandle en konfliktsak, der han selv er oppgitt som part og årsak til havnesjefens oppsigelse. Forstår heller ikke han habilitetsreglene, må man ikke kunne forvente den kunnskapen fra en som er varaordfører i tillegg? Saken burde opplagt vært behandlet av nestleder, og vararepresentant innkalt for å erstatte styreleders sete –

Pkt. 6: Det er både rett og rimelig at mindretallet i havnestyret ber om protokolltilførsel angående styreleders habilitet, og enda mer riktig at Kontrollutvalget får saken på sitt bord (selv om de i vår kommune er som bukken og havresekken). At mindretallet i styret indirekte stiller sine plasser til disposisjon understreker alvoret... Styreleder har ikke tillit av halve styret, fremtiden hans bestemmes av posisjonen i kommunestyret (som har en delikat oppgave foran seg). Spørsmålet mange med meg stiller seg nu, er om styreleder/varaordfører og HT erklærer seg inhabil når kommunestyret må ta stilling til Kontrollutvalgets konklusjon og habilitetsproblematikken i Sortland Havn KF….

Lovverk om inhabilitet: Kommuneloven paragraf 40 nr. 3 fastsetter at forvaltningslovens regler om inhabilitet gjelder for kommunalt folkevalgte og ansatte.

Det følger av forvaltningslovens paragraf 6 første ledd bokstav a og e at man vil være inhabil når man – selv er part i saken – leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken.

Sluttkommentar: Omdømmet til Sortland er uten tvil svekket etter de siste ukers «revyforestilling» fra kommunestyrets posisjon. Både ordfører (rådmannssaken) og varaordfører (havnesaken) har måtte gå i media og beklage uttalelser og handlinger – begge på under en uke. Ordførers beklagelse ble ikke akseptert av søker, og varaordførers beklagelse varte bare noen dager – svært uheldig. Enkle Google-søk på «rådmann Sortland» og «havnesjef Sortland» gir mange linker som er lite fordelaktige for politisk kommuneledelse i Sortland. Tror virkelig ordfører og varaordfører at søkere til toppstillinger ikke googler, før de søker? Og at de ikke kontakter de som har hatt stillingen(e)?

Den fullkomne parodi har vi kanskje i vente – at posisjonen i Sortland understreker sin kunnskapsløshet og manglende styringsevne, ved fornyet tillit til dagens styreleder. Ordfører har allerede signalisert dette. Habilitet og anstendig personalbehandling ser dessverre ut til å være fremmedord i dagens byregjering – unnskyld, kommunestyre...