Christoffer Ellingsen (Rødt).
Christoffer Ellingsen (Rødt).

Sortlandsinnbyggere – vi har mye å forsvare!

Om Rødt sitt forslag til budsjett for Sortland, bli vedtatt, vil kommunen

• unngå fjerning av stillingene innen rus- og psykiatritjenesten,

• unngå noe av reduksjonen av lærere/voksne i skolen,

• unngå økning av antall barn pr voksne og økning av foreldrebetalinga i SFO,

• unngå nedskjæring av vikarbudsjettet i Helse og omsorg,

• tilby et søkbart stimuleringsbeløp til innbyggerorganisering i kommunen

• og styrke dagtilbudet for demente sommerstid.

I kampen om ressursene har Rødt lagt inn mer til kjerneområdene i kommunens tjenester. Det betyr dessverre at vi ikke har prioritert fortsatt gratis halleie (1,2 mill.) i Blåbyhallen. Rødt har for øvrig nettopp støtta utskifting av nytt banedekke i hallen til cirka 3 millioner. Budsjettforslaget får vi til ved å bruke litt mer enn andre av oppsparte fond. Fondet skulle blant annet være en viss sikring mot renteøkning på den store lånegjelda til kommunen. Om få år vil alle oppsparte midler være tømt og en slik reserve være borte. Enda mer dramatisk er det etter Rødts mening likevel dersom alle nevnte nedskjæringer skulle bli gjennomført.

Det gjelder svært viktige områder for folk som har helseproblem, atferdsvansker og dårlig økonomi.

Budsjettet har, sjøl med å unngå disse nedskjæringer, kraftig reduksjon av skolemateriell til elevene, nesten ingen ingenting til vedlikehold av veier, vedlikehold av skoler, utvidelse og oppgradering av vann og avløp, og trafikksikring av skoleveier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ansvaret ligger hos regjering og Storting.

Sjøl om både Rødt og mange med oss mener at kommunen har investert i prosjekt som både i kostnad og omfang er over evne ut fra økonomi, er det ikke dette som er hovedårsaken til situasjonen. Hvis så var tilfellet, ville vi kunne se at mange andre kommuner generelt hadde god og framtidsretta økonomi. Det er ikke tilfellet. Økonomidebatten må gå på hvordan landet styres i det store bilde. Statlig formue og rikdom og inntekt og formue til de aller rikeste vokser til himmels, godt bidratt av skattelette. Kommuner og fylkeskommuner skvises mellom stadig økte oppgaver og krav til utførelse på den ene sida og relativt sett lavere tilbakeføringer fra regjering og Storting. Situasjonen er resultat av en bevisst og ønska politikk! Men sånn kan det ikke fortsette.

Tillitsvalgte, fagforeninger og andre organisasjoner beskriver situasjonen i kommuner og fylkeskommunen som svært vanskelig. Vi er mange flere som må ta til protester og lage bråk! Som kommunestyremedlemmer blir vi satt til å fordele fattigdom og som et gissel for regjering- og stortingspolitikk. I et bilde med den samla verdiskapning i landet og den økonomiske situasjonen i stat og privat rikdom, har Sortlands innbyggere ingen luksustilbud fra kommunen. Vi har mye å forsvare og kjempe for. Vi må bli flere.

Christoffer Ellingsen

Gruppeleder for Rødt Sortland