Innfasing: MPA-basen på Evenes blir ikke klar i tide til de første nye P-8-flyene kommer til Norge i 2022. Derfor må patruljeflyene stasjoneres et annet sted i starten. Foto: Stian Roen/Luftforsvaret

Stopp seigpiningen

Det er fortsatt uklart hvor de nye maritime patruljeflyene, P-8 Poseidon, skal fases inn. Luftforsvaret har anbefalt at innfasingen blir lagt til Andøya flystasjon, men det betyr ikke nødvendigvis at det er på Andenes de første flyene lander i 2022.

Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, besøkte Andøya flystasjon i forrige uke. Hun var tydelig på at ei beslutning må komme så raskt som mulig.

Forsvarsdepartementet vil derimot ikke svare på når en avgjørelse blir tatt. Svaret derfra er at departementet fortsatt venter på forsvarssjefens anbefaling. Det til tross for at man i utgangspunktet hadde varslet ei avklaring før jul – og deretter tidlig på nyåret. Nå er vi inne i siste tredel av januar, og det er fortsatt stille som i graven.

Det er vanskelig å forestille seg at forsvarssjefen vil overkjøre Luftforsvaret, og gi et annet råd enn Andøya. Og ettersom forsvarsministeren fra Stortingets talerstol har sagt at han vil følge forsvarssjefens råd, bør valget være enkelt. I motsatt tilfelle blir det svært interessant å lytte til statsrådens argumentasjon.

Frank Bakke-Jensen bør lytte til sjefen for Luftforsvaret, og avklare spørsmålet om innfasing så raskt som mulig. Orion-flyene skal være operative til midten av 2023, muligens enda lengre. Ifølge forsvarssjefen skal de nye P-8-flyene være fullt operative først i 2025. I ei tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder forverres i et urovekkende tempo, er en operativ og velfungerende MPA-kapasitet svært viktig for Norge og Nato.

Personellsituasjonen på Andøya har vært kritisk lenge. Ifølge arbeidstakerorganisasjonene fordi tiltakene for å beholde ansatte etter vedtaket om nedleggelse kom for sent, og med for liten styrke. Når tillitsvalgte, den nye sjefen for 133 Luftving og sjefen for Luftforsvaret unisont og tydelig ber om ei rask avklaring angående innfasing, må Forsvarsdepartementet lytte.

Forsvarsdepartementet kan lete, men de finner ikke ei helhetlig løsning som er bedre enn å ta innfasinga på Norges eneste operative MPA-base, på Andøya. Stopp seigpiningen, og la MPA-miljøet konsentrere seg om å gjøre jobben sin.