Svar fra administrasjonssjefen i Øksnes: Nå retter vi blikket framover

Av: Jarle Ragnar Meløy, administrasjonssjef i Øksnes kommune

Tilsvar til innlegget fra Hilde Gunn Vaseli:

1. Det er administrasjonssjefen i Øksnes kommune som leder og har det overordnede ansvaret for Øksnes skolen. Dette er i det daglige delegert til oppvekstsjefen og våre rektorer. Det er tett dialog og samarbeid i Øksnes kommunes øverste ledelse. Vi igjen er underlagt politisk ledelse og kontroll.

2. Øksnes kommunes ledelse har hele veien vært åpen og rett frem rundt utfordringene i våre skoler. Disse har uten tvil lang historikk, og er komplekse og utfordrende. Vi har orientert skoleeiers øverste organ, kommunestyret, om situasjonen i årsrapporter, tertialrapporter, svar til politikere og i egne orienteringssaker. Vi har også nettopp avsluttet en forvaltningsrevisjon rundt tilpassa opplæring i Øksnes skolen, initiert av Øksnes kommunes kontrollutvalg.

3. Etter endelig å ha mottatt Statsforvalterens tilsynsrapport, retter vi nå blikket framover mot det omfattende arbeidet med å trekke lærdom av denne, med mål om å gjøre forholdene til våre elever bedre. Vi vil over ferien fortsette arbeidet med konkrete handlinger, gjennomgang og saksbehandling. I dette arbeidet er det allerede igangsatt prosesser og avtalt møtepunkter med ansatte, FAU og Statsforvalter. Administrasjonssjefen vil fortsette å bruke politiske organer som adressat for våre svar, orienteringer og handlingsplaner.

4. Alle har rett til å være uenig med våre tidligere avgjørelser og igangsatte tiltak. Uansett så vil arbeidet som gjennomføres nå være viktig for den enkelte elev og oppvekstsektoren i kommunen.

En god og positiv saklig debatt vil trolig også styrke arbeidet for å sikre barn og ansatte i Øksnes.

Les også
Myre skole – et "psykt" system og elevene er symptombærere