Innover her kan det bli etablert midlertidig legekontor.
Innover her kan det bli etablert midlertidig legekontor. Foto: Sverre Idar Lakså

Synspunkt | Uttalelse fra fastleger i Sortland om midlertidige lokaler

– Det hele ser for oss ut som en brannslukking og vi ber kommunen se lenger enn det man nå gjør i forslaget, både med hensyn til fasiliteter og tjenesten som helhet, skriver fastlegene i Sortland kommune i sin uttalelse.

Sortland formannskap behandlet i møte 9.mai 2019 (036/19) sak om midlertidig legekontor. Det ble fattet vedtak om etablering av midlertidig legekontor i Rådhus II, 1. etasje. 2, i tråd med sakens innstilling.

Fastlegene i Sortland vil i denne forbindelse komme med en uttalelse. Bakgrunnen for denne er at vi, som jobber som allmennleger i Sortland kommune, vil uttrykke vår bekymring for forslaget til midlertidige lokaler.

Fastlegene er ikke hørt i saken

Vi mener det er en svakhet i vurderingene som er gjort at fastlegene (som brukere) til nå ikke er hørt i saken. I den sammenheng viser vi til avtalen mellom Den norske legeforening og KS, der det fremgår at allmennlegene (gjennom samarbeidsutvalg) bør gi råd i saker som gjelder planlegging av kommunens allmennlegetjeneste med hensyn til kapasitet og lokalisering. Om forslag til midlertidige lokaler for allmennlegetjenesten har vi verken blitt spurt til råds eller informert om saken og forslag til (midlertidig) løsning.

Om status og kapasitet

Som brukere av lokalene deler vi oppfatningen av at det snarlig må på plass en løsning for å avlaste pågangen som er ved Sortland kommunale legekontor per dags dato. Vår vurdering er at kapasiteten er sprengt, både hva gjelder lokaler og personell. Lokalene i 2. etasje i Rådhus II er for små for dagens drift. Legekontorene er for små, det er trange forhold over det hele og laboratoriet spesielt er svært underdimensjonert. Dette fører til lange køer for å få tatt blodprøver m.m. Samlet utgjør dette svært utfordrende forhold for å kunne gi et forsvarlig allmennlegetilbud.

Vi er positive til den planlagte sammenslåingen med Søndre Frydenlund Legesenter. Imidlertid er vi bekymret over rammebetingelsene for en slik sammenslåing, også dersom forslag til midlertidig løsning realiseres. Per i dag 13 fastleger i Sortland kommune; hvor av tre har arbeidssted på Søndre Frydenlund Legesenter og øvrige ti ved Sortland kommunale legekontor. Ved det kommunale kontoret er lokalene for små og man avlaster da med å flytte 3 av disse ned én etasje. Når dette skjer, er det planlagt å opprette én ny legehjemmel i tillegg til at man igjen tar imot medisinstudent fra UiT. I sum vil det bety at man da sitter igjen med 9 leger (inkl. 1 student) i drift i 2. etasje og 6 leger i drift i 1. etasje i Rådhus II. I sum har man da kun avhjulpet med én mindre lege i drift når det gjelder nåværende situasjon for Sortland kommunale legekontor.

Behov for en langsiktig plan for allmennlegetjenesten

Fasilitetene for dagens og fremtidens allmennlegetjeneste må ses i sammenheng med et godt fremtidig tilbud. Per i dag har ingen fastleger i kommunen ledige plasser på sine lister. Derimot er det totalt 376 pasienter på venteliste til de ulike legene. Med det bryter Sortland kommune lovverket ved ikke å ha ledige plasser på fastlegelistene (i henhold til Forskrift om fastlegeordning i kommune, kap 2, §4). For å imøtegå dette er det behov for en ytterligere økning i antall legehjemler.

I Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening står det spesifisert at kommunen har plikt til å tilrettelegge for fastlegeordningen slik at legens plikter i avtalene kan overholdes (punkt 6.1). I Forskrift om fastlegeordning i kommunen, står det at fastlegens plikter blant annet innebærer at listeinnbyggerne skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager (kap 4, §21). På nåværende tidspunkt klarer ikke Sortland kommune å legge til rette for dette. For å kunne klare å imøtekomme kravene, trengs det flere legehjemler.

I Rammeavtalen står det også at kommunen skal utarbeide plan for legetjenesten i kommunen (punkt 6.2). Fastlegene i Sortland har etterlyst en slik langsiktig plan i en årrekke uten å bli hørt. Vi synes det er på tide at man ser på allmennlegetjenesten i kommunen i sin helhet når nå planen om å omgjøre deler av 1. etasje i Rådhus II til legekontor er vedtatt i Formannskapet. En slik omgjøring vil slik vi ser det, ikke hjelpe på situasjonen nevneverdig. Det er i dag behov for flere legehjemler og denne midlertidige løsningen vil sette en brems for dette.

Felles ønske om tilfredsstillende fasiliteter

Vi tror at kapasiteten fort blir for liten etter flyttingen ned i 1. etg og at det ikke vil holde i fem år slik det nå planlegges for. Det hele ser for oss ut som en brannslukking og vi ber kommunen se lenger enn det man nå gjør i forslaget, både med hensyn til fasiliteter og tjenesten som helhet.

Som allmennleger i Sortland kommune er svært bekymret når det gjelder framtiden for legekontorene i kommunen. Vi ønsker å jobbe innenfor rammer som hjelper oss til å kunne tilby best mulige tjenester for kommunens innbyggere. Vi ser ikke at en ombygging av Rådhus II slik det er vedtatt i Formannskapet vil kunne hjelpe oss med dette. Det trengs mye større kapasitet for å avhjelpe den akutte situasjonen vi er i. Vi håper politikerne i kommunen ser dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som brukere av eksisterende og fremtidige lokaler ønsker vi å bli hørt og å få delta i dialogen om fremtidige lokaler for allmennlegetjenesten i Sortland. Vi benytter derfor anledningen til å be om å få bidra til å belyse saken ytterligere og møter gjerne politikere til dialog og omvisning, før det tas en beslutning i saken.

Fastleger i Sortland kommune

Eva Bjørnsund

Sara Bentzen

Christian Johan Bjørnstrøm

Bianca Bremnes

Kjetil Grjotheim

Grethe Bjørnsund Gundersen

Vegard Stien Hagen

Børge Johnsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Christina Kvenseth

Anne Skei Gulborg

Lars Sparholt

Olga Tipikina

Jonas Gieselmann Torsvik