Jan Kristoffersen.
Jan Kristoffersen. Foto: Tor Johannes Jensen (arkiv)

Synspunkt|Farlige overganger på ny gang- og sykkelvei på Sandnes

Langøya Lokalutvalg sender åpent brev til ordfører og kommunestyre i Hadsel kommune.

Langøya lokalutvalg har gjentatte ganger tatt opp trafikksikkerheten på den nye gang- og sykkelveien på Sandnes, viser til referat av lokalutvalgssak 45/2018.

Sak 45/2018 Gang og sykkelvei Sandnes, ønske om opphøyet gangfeltet. Det ble tatt kontakt med Nordland fylkeskommune som hadde ansvar for bygging av gang – og sykkelvei på Sandnes. Svaret var; Det ligger ingen planer om å lage opphøyet gangfelt på Sandnes. Lokalutvalget er ikke tilfreds med at den nye gang og sykkelveien som ellers er meget bra, ikke gjøres helt trafikksikker for skolebarna som må krysse veien både til skolen og til bussen.

Foreldreutvalget (FAU) ved Sandnes skole har også tatt saken opp flere ganger og sendt mail høsten 2019 til fylkesråd for samferdsel om saken. Følgende ble tatt opp i mailen;

Det nye fortauet skulle sikre trygg ferdsel i bygda og ikke minst for ungene ved skolen og barnehagen på Sandnes. Folk er generelt veldig fornøyd med det nye fortauet, men flere roper nå varsku i forhold til overgangen hvor ungene må krysse over fylkesvei 885 fra fortauet og over til Sjyveien som fører ned til skolen og barnehagen. Årsaken er at overgangen ligger i en sving, og for bilistene er det her ikke enkelt å få oversikt over krysset før man nærmest er midt i det. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t. På vinterstid kan det være særdeles vanskelig å få god oversikt i dette krysset. Den sammen vanskeligheten med å få oversikt gjelder for de gående. De kan ikke alltid se og høre hva som kommer bak svingen. I og med at dette er daglig skolevei for mange barn, er FAU særdeles bekymret.

Langøya lokalutvalg støtter fullt opp om foreldreutvalgets bekymring og får i tillegg meldinger fra innbyggere som er engstelig for at det skal skje påkjørsler på grunn at det i dag ikke er sikret gangfelt på nyveien.  Nyvalgte FAU-lede Fredrikke Johansen legger til følgende:

En støttemur som er bygd opp langs fortauet til fylkesveien innbyr unger til klatring. Dette er en farlig lek, og FAU ønsker at fylket ser på tiltak som hindrer dette. FAU vil i tillegg rette fokus mot den kommunale Sjyveien og ferdselen som foregår langs denne. Det er ingen tydelighet for de myke trafikantene på hvor de skal ferdes, noe som medfører at elevene vandrer mellom biler på parkeringen til barnehagen og langs veiskuldra videre nedover. I tillegg skal de over veien hvor bussene og eventuelt foreldre kjører inn til skolen. Her er mørkt og uoversiktlig, og FAU ønsker at forholdene legges til rette for at barna går trygt helt fram til skolen.

Lokalutvalget er gjort kjent med at foreldreutvalget pr dags dato ikke har mottatt svar på sitt mail til fylkesråden.

Dette er en HASTESAK som vi nå håper politikerne tar tak i før det skjer ulykker. Som et midlertidig hastetiltak, foreslår nå Langøya Lokalutvalg at det settes rødt trafikklys ved gangfeltene slik at barn og innbyggere kan trykke på rødt før de de går over. Så må fylkesråden for samferdsel komme på banen og gi FAU-leder, Langøya lokalutvalg og innbyggerne på Sandnes og omegn svar på hvilke tiltak som settes inn for at den nye gang- og sykkelveien skal oppfylle det målet som var planlagt, å gi barn en trygg skolevei.

Vennlig hilsen

Jan Kristoffersen                            Hjørdis Nilsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Leder Langøya Lokalutvalg              Sekretær Langøya Lokalutvalg