Ordfører: Karl Erling Nordlund (Sp).

Ta ballen, ikke mannen

Av: ordfører Karl-Erling Nordlund, Sortland

For at et lokalsamfunn skal utvikles og fremstå som attraktivt, er en helt avhengig av at det skapes attraktive arbeidsplasser. Dette innebærer at alle som ønsker å investere i aktiviteter som både øker sysselsettingen, men også er med å bidra til befolkningsvekst, må vi som samfunn både ta godt i mot og ivareta på best mulig måte. Det er ofte slik at aktivitet avler ny aktivitet, og er dermed et premissgrunnlag for positiv utvikling av lokalsamfunn.

De fleste politikere har ei iboende holdning til å ta positivt imot forespørsler om nyetablering og utvidelse av eksisterende virksomhet. Selv om mange av forespørslene blir tatt opp med politiske representanter, vil det i de aller fleste tilfellene fremlegges en form for utredning fra administrasjonen på det respektive tiltaket. Så er det slik at politikerne da beslutter om tillatelse til tiltak kan gis og hvilke betingelser som settes for at tiltaket skal kunne gjennomføres. Selvfølgelig innenfor de rammer og den kunnskap som kommer frem i de respektive utredningene.

Holmøykonsernet har de siste år valgt å investere i landbasert virksomhet i Sortland kommune. I likhet med øvrig næringsetablering i kommunen har dette vært ei etablering som har gitt økt aktivitet i kommunen og bidratt til flere skattekroner i kommuneøkonomien. Konsernet planlegger nå etablering av lakseslakteri, og Sortland kommune har mottatt henvendelse om å etablere det i vår kommune. Dette er en betydelig investering, både lokalt og regionalt, hvor denne industribedriften vil tilføre oss mange nye tiltrengte arbeidsplasser. Det er også påregnelig at det i tillegg vil kunne etableres ytterligere virksomhet basert på det som skjer gjennom aktiviteten i et lakselslakteri.

Tilgang til nok vann av godkjent kvalitet er helt essensielt for drift av et lakseslakteri. Gjeldende Hovedplan vannforsyning påpeker at beredskap for vannforsyning i Sortland må styrkes.

I desember 2020 la administrasjonen frem tall som viste at med dagens vannbehov i Sortland i tillegg til planlagt ny næringsvirksomhet og nye boliger, vil ikke Storvannets kapasitet være tilstrekkelig.

På bakgrunn av beredskapshensyn, økt forsyningskapasitet og at ansvaret for tidspunkt for ferdigstillelse ble overført til Holmøy, foreslo administasjonen en avtale mellom Sortland kommune og Holmøy som skulle muliggjøre å ivareta de forannevnte element. Forslag til avtale ble vedtatt av kommunestyret.

Vesterålskraft

Kommunestyret i Sortland har behandlet sak om eierskap i Vesterålskraft AS flere ganger. I oktober 2021 fattet kommunestyret et enstemmig vedtak hvor det blant annet stod:

«Ny eiersammensetning kan primært være institusjonell eier. Lokalt næringsliv i dagens eierkommuner kan også være mulig. I videre prosess deltar utvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder på vegne av Sortland kommune.»

Som eier av Vesterålskraft AS vedtok kommunestyret 17. desember å benytte forkjøpsretten og erverve aksjer som Bø kommune ønsket å selge. Rødt, som eneste parti, stemte mot vedtaket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bakgrunnen for vedtaket var bred politisk tilslutning til å beholde aksjeflertallet i Vesterålskraft AS i Vesterålen. Viktigheten av denne eierlokaliseringen kommer også frem i den samfunnsøkonomiske analysen som ble gjennomført i forbindelse med prosessen.

Lovverket er slik at en kommune ikke har anledning til å låne penger til aksjekjøp, slik at Sortland kommune måtte benytte det som var igjen av disponible oppsparte midler for å kunne finansiere en andel i et eierskap. Ervervet ble mulig ved at Sortland kommune etablerte et heleid aksjeselskap Vesterålen Energi AS (VE) som overtar aksjene. VE finansierer kjøpet ved et lånetilsagn fra Holmøy på 250 millioner.

Etter sonderinger/henvendelser fra ordfører, var Holmøy de som svarte positivt til å gå i samtaler for å se om det kunne være grunnlag for videre dialog.

Forhandlingsutvalget og et stort flertall av kommunestyrerepresentantene er svært glad for at vi har en lokal næringsvirksomhet som både har de økonomiske mulighetene i den størrelsesorden det er snakk om og engasjerer seg for lokal utvikling. Konsernets positive holdning til Vesterålen gjorde det mulig å beholde aksjemajoriteten i Vesterålskraft AS i Vesterålen.

Det er ikke uvanlig at næringsaktører har ulike saker til samtidig behandling i kommunen. Både Sortland kommune og næringsaktørene har tradisjon for å være ryddig slik at hver sak vurderes ut fra innhold i den enkelte sak.

I avisinnlegg oppfatter jeg at politiker Christoffer Ellingsen insinuerer/påstår at innhold og konklusjon i de nevnte to saker er sett i sammenheng av involverte parter. Det er kjent fra fotball at dersom en spiller ser at han ikke klarer å få ballen, tar han motspilleren. Jeg har oppfattet at de politiske debattene i Sortland har vært god på å holde seg til fakta. Saken er hva som faktisk er i spill vedrørende eierskapet i lokalt svært viktig selskap. I denne saken kan det for meg se ut til at når en representant ikke får gjennomslag for sine saklige argument, går en over til å ordlegge seg i former som kan oppfattes å beskrive både prosess, politikere og næringsaktører. Dette er en utvikling som ikke bidrar til å rekruttere folk inn i politikken, det bidrar heller ikke til økt villighet til næringsetableringer, ei heller bidrar det til å frambringe positivitet i samfunnet.

Politikere er ombudsmenn som har et ansvar for å opptre i former og gjennom handlinger som er med på å bygge tillit og respekt for hverandre og hverandres ulike meninger. Saklig politisk retorikk vil bidra til at innbyggere og næringsliv blir mer positive til å yte sitt til videreutvikling av vårt lokalsamfunn.